Igualtat

SUSPÈS TEMPORALMENT PER MANCA DE FONS

Aquesta figura s’emmarca dins la Xarxa d’Agents Locals d’Igualtat, un projecte de la Diputació de Lleida i el Patronat de Promoció Econòmica finançat pel Departament de Treball, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. El Consell Comarcal es suma a la iniciativa i compta amb la figura de l’agent local d’igualtat. La seva funció principal és el foment de la igualtat d’oportunitats home-dona en l’àmbit laboral, donant suport i assessorament a l’Administració local i a les empreses en la elaboració de plans d’igualtat; a les persones en el foment a l’emprenedoria, i a altres actors que intervenen en el territori de la comarca del Pallars Sobirà, en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats home-dona.

Què és un Pla d’Igualtat?

Pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar una diagnosi en matèria de gènere, que tendeixen a aconseguir dins l’organització, la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i evitar, d’aquesta manera, qualsevol discriminació per raó de sexe. Han d’incloure i afecten la totalitat de la plantilla de treballadors.

Per què implantar un pla d’igualtat?

Els beneficis que aporta un Pla d’igualtat serien els següents:

  • Es compleix amb la normativa. Per Llei tant les empreses com les administracions públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats dins l’àmbit laboral i adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol discriminació entre dones i homes. (Llei 3/2007 , del 22 març per la igualtat efectiva de dones i homes i Llei 7/2007 del 12 d’abril de l’estatut bàsic de l’empleat públic)
  • Millora la imatge de l’empresa ( o de l’organisme públic) i esdevenir un referent de bones pràctiques i responsabilitat social.
  • S’aprofita el potencial de tot el personal
  • Es dóna un major orgull de pertinença a l’estructura; augmentant la motivació, el compromís i la satisfacció amb la feina.
  • Es pot optar a subvencions. Cada cop es demana més l’existència de plans d’igualtat en els criteris de valoració per oferir ajuts públics.
  • S’ofereix una imatge innovadora a nivell social.
Contactar
Responsable: 
-
Telèfon: 
973 62 01 07
Adreça: 
c/ mig, 9 Sort 25560
Preguntes més freqüents: