Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

4 places de pràctiques remunerades al Consell Comarcal per joves inscrits a garantia juvenil

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES, PER DONAR SUPORT ADMINISTRATIU I TÈCNIC A LES ÀREES DE MEDI AMBIENT, TURISME, OFICINA JOVE I OFICINA LOCAL D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ TERMINI AMPLIAT FINS LES 14H DE DIVENDRES 25 OCTUBRE DE 2019 PER RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NUM 2019PRES000428 DE 22/10/2019 (VEURE RESOLUCIÓ)

-- TERMINI AMPLIAT FINS LES 14H DE DIVENDRES 25 OCTUBRE DE 2019 PER RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NUM 2019PRES000428 DE 22/10/2019 (VEURE RESOLUCIÓ)--

 

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ DE QUATRE PLACES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES, PER DONAR SUPORT ADMINISTRATIU I TÈCNIC A LES ÀREES DE MEDI AMBIENT, TURISME, OFICINA JOVE I OFICINA LOCAL D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

 

Per prendre part d’aquesta convocatòria els aspirants hauran de complir dins el termini de presentació de la documentació els requisits següents:

 1. Tenir un mínim de 16 anys i menys de 30 anys i ser ciutadà espanyol, o bé ser ciutadà d'un dels estats membres de la unió europea, o bé estrangers que no siguin nacionals dels Estats membres de la Unió Europea amb residència legal a l'estat espanyol, d'acord amb allò previst a l'article 57.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. 

 2. Estar inscrit i tenir la condició de persona beneficiària del sistema nacional de Garantia Juvenil i constar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 3. Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habiliti per a l’exercici professional d’alguna de les places de pràctiques ofertades. Les titulacions exigides són les següents per a cadascuna de les places:

  1. Medi Ambient: CFGM o superior de ciències ambientals, educació, comunicació i/o enginyeries.

  2. Turisme: CFGM o superior de Comunicació, traducció-interpretació, turisme,  ciències socials, humanitats, administració i/o informàtica.

  3. Habitatge: CFGM o superior de ciències socials, humanitats, administració i/o informàtica.

  4. Joventut: CFGM o superior de comunicació, disseny, periodisme, gestió cultural, ciències socials, humanitats, multimèdia i/o informàtica.

 4. Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

 5. No haver estat contractat en pràctiques en una altra empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació. 

 6. No haver estat seleccionat per al programa Joves en Pràctiques (JENP) en les dues anteriors convocatòries (2018 o 2017) ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

 7. Acreditar documentalment la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals en cas que les seves funcions comportin el contacte habitual amb menors.

Tercera. Forma i termini de presentació de candidatures


 • Les persones aspirants a aquests llocs de pràctiques hauran de fer la seva sol·licitud acompanyada de la documentació requerida indicant les places de pràctiques a les quals volen optar, abans de les 14h deldivendres 25 d’octubre de 2019 a l’Oficina de treball de Tremp (Carrer de Seix i Faya, 41 de Tremp, 973 65 07 65 / otg_tremp.soc@gencat.cat), per tal que aquest servei verifiqui el compliment dels requisits establerts a la convocatòria.

  La documentació a presentar conjuntament amb la sol·licitud és la següent:

  • Còpia del DNI, 

  • Còpia dels títols acadèmics que acreditin el nivell formatiu reglat requerit per la plaça (CFGM o equivalent o superior d’algún dels àmbits descrits per cada plaça),

  • Còpia dels certificats acreditatius de la condició de beneficiari de Garantia Juvenil, i certificat d’estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat al SOC en la data de la sol·licitud.

  L’oficina de treball de referència (OT Tremp) comprovarà el compliment dels requisits com a demandants d’ocupació no ocupats, la condició de beneficiari a garantia juvenil dels aspirants presentats, disposar de la titulació exigida d’un dels àmbits previstos a les ofertes i en notificarà el resultat al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

  Quedaran directament exclosos de la convocatòria aquelles persones que no compleixin amb els requisits indicats a criteri de L’oficina de treball de referència (OT Tremp) i també en cas de no presentar-se a l’entrevista del dimarts 29 d'octubre a partir de les 10h a la Seu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (c/ mig 9 SORT) comportarà l’exclusió del procés de selecció a excepció de causes majors degudament justificades i que se sotmetran a consideració del tribunal qualificador.

  Quarta. Procediment de selecció

  La selecció s’efectuarà per valoració de mèrits i entrevista personal. La valoració definitiva del procediment de selecció serà el resultat de la suma dels punts de la valoració de mèrits (6 punts màxim) i l’entrevista personal (6 punts màxim) amb un màxim de 12 punts.

  a) Valoració de mèrits (6 punts màxim):

  Es valoraran els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb l’escala graduada que es detalla a continuació amb un màxim de 6 punts:

  • Nivell de titulació exigible pel lloc de treball: 3 punts per certificats de professionalitat, 4 punts per CF de grau mig; 5 punts per CF de grau superior i 6 punts per titulacions universitàries.

  b) Entrevista personal: 

  L’entrevista personal versarà sobre els coneixments i experiència dels aspirants relacionada amb l’àmbit de la plaça. La puntuació màxima que es podrà atorgar a l’entrevista serà de 6 punts:

  • Coneixement del territori i del Consell Comarcal (màxim 2 punt)

  • Coneixements de l’àmbit de treball per la plaça que opten (màxim 2 punt)

  • Coneixements i competències instrumentals respecte les tasques i metodologies a desenvolupar (màxim 2 punt)

  Setena. Tribunal Qualificador

  El Tribunal Qualificador es constituirà de la manera següent:

  • President/a:

   • Titular: Anna Palau Vila, tècnica de promoció econòmica – Suplent: Xavier Català, tècnic de cultura. Ambdós del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

  • Secretari/a: 

   • Titular: Marc Sans Sans, tècnic de Medi Ambient – Suplent: Adriana Vidal, tècnica coordinadora de Serveis Socials. Ambdós del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

  • Vocals: 


   • Pepa Cecília, tècnic de Turisme del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
    Gisela Azamar, tècnica administrativa de l’Oficina Local d’Habitatge.
    Aram López Roca, tècnica de treball de l’Oficina Jove.

  Vuitena. Llista d’aprovats i altres aspectes

  Es realitzarà una baremació dels candidats per puntuació i per lloc de treball, amb indicació dels resultats obtinguts aplicant els criteris de valoració dels diferents factors descrits, quedant seleccionats per la plaça els que obtinguin més puntuació en la suma dels resultats en ambdues fases. En el cas d’empat amb la mateixa puntuació, s’aplicarà un vot de qualitat per part del President/a del tribunal. En cas que les persones seleccionades desisteixin de la seva sol·licitud abans del termini últim d’inici de les actuacions, aquesta es podrà substituïr per la següent persona candidata amb més puntuació.

  Es farà públic al tauler d’anuncis i al web de la corporació la relació dels aspirants per ordre de puntuació final el dimecres 30 d’octubre de 2019 i es proposarà al President del Consell Comarcal, a través de la corresponent acta, la contractació dels quatre aspirants seleccionats que hagin obtingut major puntuació.

  Bases regides per les condicions establertes en l’Ordre TSF/1779/2018, de 12 de juliol de 2018, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Fitxers adjunts

Document Actions