Consell Comarcal Pallars Sobirà

Dades de termini
Termini: 
Juny i Setembre

 

Ajuts socials individuals per a famílies amb infants i adolescents a càrrec, amb una situació econòmica i social amb dificultat dels serveis socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a l'any 2010 (Convocatòria)

Organisme atorgant

CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

Objecte

L’objecte és l’atorgament dels ajuts socials individuals per a famílies amb infants i adolescents a càrrec, amb una situació econòmica i social amb dificultat, concretament per als ajuts socials de menjador escolar, casals i altres activitats d’estiu, activitats extraescolars i de lleure i de reforç escolar durant el curs escolar, realitzats a la comarca del Pallars Sobirà.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris dels ajuts els menors en edat escolar residents i empadronats en algun municipi del Pallars Sobirà, les famílies dels quals presentin dificultats socioeconòmiques que s’avaluaran de conformitat amb l’establert per les presents bases. 

 

Els requisits que hauran de reunir les persones beneficiàries seran els següents:

a) Estar empadronades i residir en algun municipi del Pallars Sobirà

b) Estar matriculats al centre educatiu públic de la comarca del Pallars Sobirà, d’educació infantil, primària o secundària, d’acord al mapa escolar previst pel Departament d’Educació

c) Presentar la sol·licitud en el termini i la forma esmentats en l’article corresponent d’aquestes bases

d) No tenir deutes amb els centres o serveis per als quals sol·licitin l’ajut

e) No tenir deutes de naturalesa tributària amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà

 

Dotació pressupostària

La quantitat màxima destinada a aquests ajuts per a l'any 2010 és de 21.000 euros.

 

Quantia

Fins a un màxim de bonificació del 75% del seu cost.

 

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General d’Entrades del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

 

Termini de presentació

 

  • Per als ajuts de casals i altres activitats d’estiu de l’1 al 15 de juny, ambdós inclosos.
  • Per als ajuts per activitats extraescolars i reforç escolar de l’1 al 30 de setembre, ambdós inclosos.
  • Per als ajuts socials de menjador escolar del 24 d’agost al 30 de setembre, ambdós inclosos.

 

Normativa

Convocatòria (BOP Lleida 71 de 22.5.2010)

Bases reguladores (BOP Lleida 37 de 14.3.2009)

 

Més informació
Telèfon: 
973620107
Tipus Contracte: 
Beques