Ajut a la mobilitat d'estudiants de l'Alt Pirineu

Dades de termini
Termini: 
28 de maig
Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (Convocatòria)
 
Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT 
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

 

Objecte
Concedir ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA) en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'ajut (curs 2010-2011). La mobilitat s'entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.

Les famílies susceptibles d'ajuts han de residir en una de les comarques següents:
- Alt Urgell
- Alta Ribagorça
- Cerdanya
- Pallars Jussà
- Pallars Sobirà
- Vall d'Aran
- Solsonès.

 

Beneficiaris
Poden beneficiar-se'n els/les estudiants que compleixin els requisits següents:

A) Requisits generals
1. Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en cas de l'estudiantat no comunitari, acreditar la condició de resident/a.
2. Residir en una de les set comarques esmentades com a mínim des de l'1 de gener de 2008. 

B) Requisits acadèmics
1. Estar matriculat/ada en una universitat del sistema universitari català el curs 2010-2011 en uns estudis encaminats a l'obtenció d'un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o de diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
2. Estar matriculat/ada en uns estudis que s'imparteixin de manera presencial.
3. Estar matriculat/ada d'un mínim de 55 crèdits, en el cas de matrícula per curs complet, o de 27,5 crèdits, en els casos de matrícula semestral, per cada semestre.
4. Haver superat el 80 % dels crèdits matriculats el curs anterior o l'últim curs realitzat en ensenyaments no tècnics, i el 60 % en el cas dels ensenyaments tècnics.

C) Requisits econòmics
No es poden superar els llindars de renda familiar disponible i de patrimoni que es detallen a l'apartat II de l'annex.

 

Dotació pressupostària
L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 400.000 euros per a l'any 2011.

 

Quantia
L'import màxim per ajut és de 2.000 euros, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries. La quantitat adjudicada a cada persona beneficiària depèn de la forma de càlcul de l'ajut detallada a l'apartat III d'aquest annex, del nombre d'ajuts concedits i de la disponibilitat pressupostària.

 

Lloc de presentació
La sol·licitud s'ha de presentar al registre de l'AGAUR (Via Laietana, 28, 2a planta, 08003 Barcelona)

 

Termini de presentació
Fins al 28 de maig de 2011.

 

Normativa
 
Més informació