Nou termini d'adaptació d'estatuts d'associacions i fundacions a la Llei 4/2008

Dades de termini
Termini: 
31 de desembre de 2012

El DOGC núm. 5925 de 21.07.2011 ha publicat la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

La disposició transitòria primera de la Llei 4/2008 establia, a l’apartat 1, que les associacions i les fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del llibre tercer del Codi Civil hi han d’adaptar els estatuts  i han d’inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, si escau, en el termini de tres anys  a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta  llei.

Aquest termini finalitzava el 2 d’agost d’enguany.  Mitjançant la Llei 5/2011, del 19 de juliol, que modifica l’apartat 1 de la disposició transitòria esmentada, s’ha prorrogat aquest termini fins al 31 de desembre de 2012.  

QUINES ENTITATS HAN D'ADAPTAR ELS ESTATUTS?

1. Només ho han de fer les associacions i federacions els estatuts vigents de les quals no continguin les dades requerides a l’article 321-4.1 del CCC. 

Article 321-4 Estatuts

 1. Els estatuts de les associacions han d'incloure, almenys, les dades següents: 
  • a) La denominació.
  • b) El domicili
  • c) La durada, si no es constitueix per temps indefinit, i la data d'inici de les activitats, si no coincideix amb la d'atorgament de l'acta fundacional.
  • d) Les finalitats i les activitats que es proposa dur a terme, indicant-ne l'àmbit territorial.
  • e) Els tipus d'associats, si escau, i els requisits que s'han de complir per a adquirir la condició d'associat en cada cas, les causes de pèrdua d'aquesta condició i els procediments d'admissió i de baixa, incloent-hi, si s'ha previst, la baixa disciplinària.
  • f) Els drets i els deures dels associats i el règim disciplinari.
  • g) En les associacions en què col·laboren persones en règim de voluntariat, els mecanismes de participació d'aquestes.
  • h) Les regles sobre la convocatòria i la constitució de l'assemblea general ordinària i de l'extraordinària.
  • i) Les regles sobre l'organització i el funcionament de l'òrgan de govern que estableixin el règim de convocatòria i constitució, la composició, la manera de designar-ne, destituir-ne i renovar-ne els membres, i la durada del mandat d'aquests.
  • j) El règim de deliberació i adopció d'acords dels òrgans col·legiats i el procediment d'aprovació de les actes.
  • k) El procediment de modificació dels estatuts.
  • l) El règim econòmic.
  • m) La previsió de la destinació dels béns sobrants 
 2. Les associacions i federacions que ja hagin inclòs als seus estatuts les prescripcions mínimes especificades a l’esmentat article 321-4.1, no han d’adaptar-los al nou marc legal. No obstant això, d’acord amb el que estableix la disposició final primera del llibre tercer del CCC, si alguna disposició estatutària o reglamentària s’oposa en algun aspecte al llibre tercer del Codi civil, no té efecte i se supleix per la regulació prevista en aquest llibre. 
 3. Les entitats que hagin d’adaptar al nou marc legal els seus estatuts pel fet que no continguin les dades establertes a l’article 321-4.1 del CCC, tenen a la seva disposició en aquest web el model d’estatuts adaptat i, en cas de dubte, poden enviar les seves consultes a l’adreça electrònica [email protected] o bé telefonar al número 93 316 42 03
Més informació
Nom de Contacte: 
[email protected]
Telèfon: 
93 316 42 03