Concessió prestacions permanents per al pagament de lloguer 2013

Dades de termini
Termini: 
30/06/2013

LLOGUER JUST 2013 – NOVA CONVOCATÒRIA

 

 • Termini : 27 de maig al 30 de juny.

Per contractes signats a la Borsa d’Habitatge el 2013 : 30 d’octubre.

 

 • Requisits:

-          Acreditar residència legal a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Excepció : persones catalanes retornades, no s’exigeix.

-          Estar en risc d’exclusió social (ingressos baixos i moderats) i acreditar uns ingressos U.C no superiors 1,5 IRSC

-          Ser titulars del contracte de lloguer (domicili habitual i permanent).

Per contractes a partir de 1 de juny, acreditar la inscripció del contracte i dipòsit fiança a Incasol.

-          Lloguer mensual no > 400 Euros (demarcació de Lleida)

-          Pagament de lloguer i cobrament de la prestació a la mateixa EEFF amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge.

-          Pagament del lloguer : transferència bancària o rebut domiciliat.

 

 • Documentació a presentar:

-          DNI / NIF / NIE de tots els membres de la U.C majors d’edat. Persones nouvingudes que han obtingut DNI, fer constar l’anterior document d’identificació NIA

-          Acreditació residència legal a Catalunya durant 5 anys, 2 immediatament anteriors a la sol·licitud. Documentació:

· Certificat històric d’empadronament (nacionalitat espanyola, país membre UE o de l’Espai Econòmic Europeu)

· Altres: certificat de residència emès per l’oficina d’estrangers o comissaries policia nacional.

-          Certificat de convivència : acreditar el domicili del sol·licitant i de les persones que formen la U.C

-          Justificant ingressos del sol·licitant i dels membres de la U.C en edat laboral. Acreditació d’ingressos:

· IRPF (casella 455 i 465)

· Si no disposen de l’IRPF, certificat d’imputacions per l’AEAT i vida laboral.

· Si no es pot justificar ingressos amb els anteriors, signar declaració responsable d’ingressos.

· Si els ingressos de tota la U.C s’acredita mitjançant declaracions responsables, s’ha d’acompanyar d’un informe socioeconòmic de Serveis Socials.

· Si per part del sol·licitant o membres de la U.C hi ha hagut algun canvi important en relació amb la situació laboral o ingressos respecte al període general, hauran de justificar els ingressos de l’any en curs.

-         Llibre de família (si escau)

-         Contracte de lloguer a nom del sol·licitant

-         Rebuts 2013 pagats fins la data de presentació de la sol·licitud

-         Autorització a l’Administració General de l’Agència Tributària per demanar i obtenir dades

-         Declaració responsable

-         Imprès normalitzat amb les dades bancàries del c/c on s’ha d’ingressar l’ajut i des d’on es fa el pagament del lloguer, tots dos de la mateixa EEFF amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge.

-         Si es paga per transferència : c/c del propietari.

-         Si es paga per rebut : referència, NIF emissor i sufix

-         Persones amb discapacitat : certificat del Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) (si escau)

-         Carnet de família monoparental (si escau)

-         Carnet de família nombrosa (si escau)

-         Violència de gènere: mitjà de prova qualificat d’acord art.33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

 

 • Import màxim de la prestació : 200 €

Import mínim de la prestació : 20 €

 

 • La prestació es reconeix :

-          Persones amb contractes signats anteriors 2013 : tot l’any

-          Persones amb contractes signats a partir entre 1 gener 2013 i 30 de juny (finalització recollida sol·licituds) : mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de signatura del contracte i el desembre 2013.

 

 • No poden ser perceptores les següents persones:

-          U.C on el titular de contracte o qualsevol membre tingui parentiu amb les persones arrendadores.

-          U.C on el titular del contracte o qualsevol membre siguin titulars d’un habitatge, llevat que no en disposin l’ús i gaudi.

-          U.C on paguin rendes > a 400 Euros mensuals (demarcació de Lleida)

-          U.C on la casella 465 de l’IRPF sigui > 1500 Euros.

-          Persones arrendatàries d’habitatges de l’Agencia de l’Habitatge.

 

 • Lloguer Just incompatible amb les prestacions d’especial urgència i RBE

 

 • Càlcul dels ingressos computables:

-          no s’inclou la prestació lloguer just percebuda en l’anualitat corresponent.

-          No s’inclou els ajuts rebuts pel sol·licitant o altre membre U.C de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

-          S’inclou els ingressos i pensions exempts de tributació que pugui percebre el sol·licitant o altre membre de la U.C

 

 • Ingressos de la U.C s’han de comparar amb les taules de l’IRSC.

-          Si en una U.C hi ha algun membre amb una discapacitat > 33% reconeguda per l’ICASS, els ingressos s’han de comparar amb el tram següent de les taules.

-          Un cop feta la comparació, si els ingressos són < a 0,94 vegades IRSC, el lloguer just no ha d’excedir el 20% dels ingressos de la U.C o del 30% si estan entre 0,94 i 1,5 vegades l’IRSC. *

-          Per calcular l’import del lloguer just, s’han de multiplicar els ingressos de la U.C pels següents coeficients en funció dels membres:

· 1 membre :                        1

· 2 membres :           0,93

· 3 membres :           0,83

· 4 membres :           0,77

· 5 o + membres :    0,70

A la quantitat resultant, s’hi aplicarà el 20% o 30% per tal d’obtenir l’import del lloguer just.

 

 • Priorització i valoració de les sol·licituds:

-          Persones que han patit un desnonament o execució hipotecària els últims 12 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.

-          Persones adjudicatàries d’habitatges de lloguer protegit de titularitat d’entitats públiques que tinguin qualificació vigent o d’habitatges de lloguer gestionats per aquestes.

-          Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, que acreditin grau = o >65% declarada per l’ICASS.

-          Persones > 65 anys.

-          Joves entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec.

-          Dones víctimes de la violència de gènere.

-          Famílies monoparentals amb menors (fill/a menor de 21 anys o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona). Inclou les persones separades o divorciades al corrent de les pensions alimentàries.

-          Famílies nombroses.

-          Persones joves extutelades.

 

 • Un cop ateses aquestes necessitats, la resta de sol·licituds es prioritzaran atenent:

-          Nivell ingressos U.C, d’acord amb la taula de l’IRSC, amb la puntuació següent:

· fins 0,94 vegades IRSC =             3 punts

· entre 0,94 i 1,5 vegades IRSC = 1 punt

-          L’import de l’ajut proposat:

· Entre 1.800,01€ i 2.400,00 € =       4 punts

· Entre 1.200,01 € i 1.800,00 € =      3 punts

· Entre 600,01 € i 1.200,00 € =         2 punts

· Entre 240,01 € i 600,00 € =            1 punt

· 240,00 € =                                       0 punts

En situacions d’igualtat, es prioritzarà l’ordre d’entrada de la sol·licitud.

 

 • La prestació s’atorga per 1 any. Nomes en el cas que la persona beneficiària mantingui les condicions d’elegibilitat, podrà sol·licitar la pròrroga de la prestació en posteriors anualitats sempre que ho permetin les dotacions pressupostàries de cada exercici.

Mentre sigui vigent la situació de pròrroga pressupostària, la resolució de les sol·licituds s’haurà d’ajustar a les disponibilitats de les dotacions d’aquesta convocatòria.

 

 • La notificació dels actes de tramitació i resolutoris es farà mitjançant l’exposició de llistes al tauler d’anuncis i a la web de l’Agència de l’Habitatge.

Si ha transcorregut més de 6 mesos des de la finalització del termini de presentació i no s’ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre per desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

S’entén acceptada la concessió de la prestació per part de les persones beneficiàries si en el termini de 10 dies a partir de la data de la notificació no han manifestat expressament la seva renúncia.

 • Les persones perceptores han de comunicar qualsevol modificació de les condicions que n’han determinat la concessió. Les modificacions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la prestació.

 

 • Causes de suspensió automàtica de les prestacions:

-          deixar de residir a Catalunya

-          deixar de pagar el lloguer

-          deixar d’atendre injustificadament dos requeriments que hagin dut a terme per comprovar la continuïtat dels requisits.

-          No informar dels canvis que es produeixen en relació amb la U.C i que puguin afectar al manteniment del dret a la percepció de la prestació concedida.

 

 • Causes d’extinció de les prestacions :

-          mort de la persona beneficiària

-          millora de la situació econòmica de la persona beneficiària si això implica pèrdua dels requisits per al manteniment de la prestació.

-          Engany en l’acreditació dels requisits.

-          deixar de residir a Catalunya, amb la suspensió prèvia de la prestació durant un període de 3 mesos.

 

Més informació
Nom de Contacte: 
Gisela
Telèfon: 
973620107