Convocatòria dels candidats admesos, amb una puntuació en la fase de valoració del currículum almenys de 2 punts, a la fase d'entrevistes del procés de selecció per a la contractació d'un/a tècnic/a compartit de Joventut

Es fa públic que el President d'aquesta Corporació ha emès un Decret de presidència amb núm. 142/2017 de data 27 de juliol de 2017 en el qual es declara aprovada la relació de candidats admesos, conforme han assolit la puntuació mínima de 2 punts en la fase de valoració de currículums prevista a les bases, i la relació d'exclosos, per no haver assolit la puntuació mínima de 2 punts en la fase de valoració de currículums prevista a les bases. I es convoca a la fase d'entrevistes personals aquells candidats que hagin assolit almenys 2 punts al currículum, el dia 31 de juliol a les 9h del matí a la Sala de plens del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, situat al carrer del Mig, 9 de Sort 25560.

Més informació