Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos (places Serveis Socials)

Llista definitiva d'aspirants admeses i excloses aprovada per Decret de Presidència núm. 208/2017, del concurs de mèrits per a la selecció de quatre places de personal laboral temporal, dos educadors/es socials per al Servei d'Intervenció Socioeducativa itinerant (SISi), una treballadora social per a l'EBAS i un/a tècnic/a SIAD / agent igualtat / LGTBI i,creació de les borses de treball corresponents, publicada al BOP de Lleida, núm. 172, de 5 de setembre de 2017, l'ampliació del termini de la qual es va publicar al BOP Lleida núm. 189, de 29 de setembre de 2017.

Més informació
Documents: