Llista provisional d'aspirant admesos i exclosos (places Serveis Socials)

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos aprovada per Decret de Presidència núm. 203/2017, al concurs de mèrits per a la selecció de quatre places de personal laboral temporal, dos educadors/es socials per al Servei d’Intervenció Socioeducativa itinerant (SISi),  una treballadora social per a l’EBAS i un/a tècnic/a SIAD / agent igualtat / LGTBI i, creació de les borses de treball corresponents, publicada al BOP de Lleida, núm. 172, de 5 de setembre de 2017.

Més informació
Documents: