Llistat d'admesos i exclosos del procés selectiu Tècnic Compartit de Joventut

Es fa públic que el President d'aquesta Corporació ha emès un Decret de presidència amb núm. 134/2017 de data 20 de juliol de 2017 en el qual es declara aprovada la relació de candidats admesos i exclosos del procés selectiu "Tècnic Compartit de Joventut", es designa i convoca el tribunal qualificador, s'ordena iniciar el tràmit de valoració de currículums, es fixa la data de les proves d'entrevistes personals per als candidats que superin almenys 2 punts en la fase de valoració de currículums.

Més informació