Oferta de treball - Tècnic compartit de Joventut

Dades de termini
Termini: 
28 de juny

L’objecte de la convocatòria és la contractació temporal, en règim laboral, d’un lloc de treball de tècnic/a de joventut compartit, mitjançant concurs de mèrits. Consulteu la convocatòria completa i les bases al BOP nº 113 de 13 de juny de 2017.

Descripció breu del lloc de treball i tasques:
 • Col·laborar amb els ajuntaments en l’elaboració i implementació dels Plans Locals de Joventut i/o projectes de joves dels municipis que ho deleguin i llurs projectes anuals d’activitats: redactar, executar i avaluar.

 • Informar, assessorar i dinamitzar els ajuntaments sobre les polítiques de joventut.

 • Dissenyar, organitzar i dinamitzar projectes i activitats amb intervenció directa de joves i/o voluntariat.

 • Donar suport tècnic a les activitats i serveis de l’Oficina Jove que es realitzen a la comarca.

 • Organitzar activitats i xerrades per als joves en centres educatius, amb les entitats socials i amb la ciutadania en general als municipis de la comarca.

 • Suport a la creació d’associacions de joves, a la sol·licitud de subvencions per part d’aquestes i altres tasques de suport associatiu que s’escaiguin.

 • Treballar de forma coordinada amb els projectes de les àrees del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i amb el personal de l’Oficina Jove del Pallars Sobirà, amb especial coordinació amb la persona responsable técnica comarcal de joventut.

 • Tenir contacte directe amb els alcaldes/sses i regidors/es de joventut i amb entitats dels municipis de la comarca.

 • Redacció de la memòria justificativa de les accions dutes a terme des del servei.

 • Totes aquelles tasques que li puguin ser encomanades per raó del seu lloc de treball vinculades a l’Oficina Jove i a la seva funció de Tècnic Compartit de Joventut

 

Tipus de contracte: Obra i servei, personal laboral temporal. Fins a fi de projecte i sempre que es disposi del finançament suficient corresponent a la fitxa 33 del Contracte Programa signat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en matèria de Joventut.

 

Jornada laboral: Jornada completa, amb horari de matí i tarda inclosos alguns dissabtes al mes.

 

Categoria: Categoria D amb la retribució següent: Sou base de 605,25€, Complement de destí 398,74€, Complement específic 111,01€ i que es correspon a un total de 1.115€ mensuals per 14 pagues.

 

Sistema de selecció: Concurs amb publicació al BOP i comunicació al SOC (oferta de treball).


Requisits generals per a prendre part al concurs

 

 • Ser ciutadà d'un país de la Unió Europea o d’un altre país amb permís de treball vigent.

 • Haver complert l'edat establerta per la normativa aplicable (16 anys d'edat segons el RDL 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut de l'Empleat Públic) i no excedir de l'edat establerta com a màxima de jubilació.

 • Estar en possessió de la titulació de CFGM o superior. En el cas que el títol sigui expedit per un centre no espanyol, s'haurà d'acreditar la corresponent homologació.

 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

 • No haver estat inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques ni haver estat separat, per resolució disciplinària ferma, del servei de cap administració pública.

 • Acreditar el certificat de delictes de naturalesa sexual en compliment de la Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015.

 • Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C1 de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents esmentats a l’annex del Decret 14/1994, de 8 de febrer (DOGC 1859 d’11.2.94) de la Generalitat de Catalunya.

 • Carnet de conduir B1 i declaració de disponibilitat d'un vehicle particular.

 

Presentació de sol.licituds

Els/les interessats/des hauran de presentar la sol·licitud, segons model normalitzat (descarregueu el model de sol·licitud adjunt que preferiu: versió editable per imprimir, versió impresa, versió electrònica per presentar telemàticament), al registre del Consell Comarcal durant 15 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP. Això vol dir que el termini per presentar-se a la convocatòria és el 28 de juny de 2017.

 

Les sol·licituds també es podran presentar en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/92, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

La sol·licitud (disponible en format word editable, pdf editable, pdf per imprimir) anirà acompanyada de la documentació següent:

 • Còpia compulsada del DNI / NIE

 • Currículum vitae (recomanem fer servir el model de CV adjunt) en el qual s'especifiqui, com a mínim, la informació següent:

  • Dades personals i de contacte.

  • La formació acadèmica reglada, si s'escau.

  • La formació complementària, amb indicació del nombre d'hores lectives de cada curs o seminari.

  • L'experiència laboral, amb indicació dels diversos càrrecs ocupats, del nombre de mesos durant el qual s'ocuparen i detall de les funcions desenvolupades.

 • Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels requisits al·legats als efectes de la seva valoració (titulació requerida, certificat nivel C de català o document acreditatiu equivalent, carnet de conduir B1, certificat negatiu de delictes sexuals, etc).

 

En cas de no presentar-se l'acreditació documental corresponent exigida respecte el coneixement del Català (nivel C), caldrà realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana. En cas de no presentar l’acreditació documental conforme es compleixen la resta de requisits es desestimarà la sol·licitud.

 

 

Fases de les quals constarà el concurs i valoració de mèrits: Valoració del currículum dels aspirants i entrevista

El tribunal qualificador es reserva la facultat de convocar els concursants per a la realització d'altres proves complementàries, en cas que es cregui convenient.

 

La no compareixença del candidat convocat determinarà la seva eliminació, a excepció dels casos de  força major degudament justificats i que així ho acordi el tribunal.

 

Barem de mèrits: (Màxim 15 punts, 9 punts sobre el Currículum i 6 punts sobre l’entrevista)

 1. Formació reglada (2,5 punts)

Es valoraran la llicenciatura, diplomatura o altre grau, CFGS, CFGM, màsters o cursos de postgrau, relacionats directament amb el lloc de treball, de l’àmbit social, educació.

 • 0,50 per llicenciatura, Grau o CFGS i 0,25 per les altres titulacions fins un màxim de 2,5 punts.

 

 

 1. Cursos (1,5 punts)
 • Per a cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb el lloc de treball, de més de 50 hores.

  • 0,20 punts per curs fins a un màxim de 0,8 punts.

 • Per a cursos de formació i perfeccionament sobre matèries relacionades amb el lloc de treball, de 15 hores a 50 hores.

  • 0,10 punts per curs fins a un màxim de 0,5 punts.

 

 • A criteri del tribunal i sempre que tingui relació directe amb el lloc de treball, també es podran tenir en compte aquells cursos o jornades que tinguin una durada inferior a 15 hores.

  • 0,05 punts per curs fins a un màxim de 0,2 punts.

 1. Altres títols (1 punt)

Es valorarà l’acreditació d’estar en possessió de titulacions que acrediten les competències en la dinamització d’activitats amb joves.

 • Carnet de director/a de lleure o equivalent (1 punt) o carnet de monitor/a de lleure o equivalent (0,5 punts)

 

 1. Idiomes i/o TIC ( 0,5 punts)
 • Es valorarà el coneixement d’idiomes no oficials a Catalunya i/o coneixement en TIC, audiovisuals o multimèdia degudament acreditats amb certificats i/o títol oficial a raó de 0,10 punts per idioma o curs amb un màxim de 0,5 punts.

 

 1. Experiència: (3,5 punts)
 • Experiència laboral acreditada per a serveis prestats en un lloc de treball relacionat en l’àmbit de joventut (amb joves de 12 anys a 35 anys): docència formal i/o no formal, educació social, psicopedagogia, dinamització social, cultural i/o esportiva amb joves: 0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 1,40 punts.

 • Experiència acreditada de voluntariat en entitats no lucratives, administracions o entitats privades, que es puguin valorar vinculades al lloc de treball objecte del concurs: 0,10 punts per mes fins a un màxim de 1,10 punts.

 • Experiència laboral acreditada per a serveis prestats en un lloc de treball de l’administració pública relacionat amb categoria igual o superior a C1: 0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 1 punt.

 1. Entrevista: (6 punts)
 • El Tribunal celebrarà una entrevista personal amb els aspirants que hagin obtingut almenys una puntuació mínima de 2 punts, per tal d’avaluar l’adequació del seu nivell de formació i la seva capacitat per al desenvolupament del lloc de treball a ocupar i específicament la capacitat de dinamitzar grups i persones, planificar i treballar en xarxa, iniciativa i creativitat, gestió de conflictes, empatia, capacitat de comunicació i les habilitats en la gestió de projectes.  

 

Forma d’acreditar els mèrits:

Tots els mèrits es valoraran en relació a la informació reflectida als Currículums i en cas de ser nomenats en la present convocatòria de lloc de treball s’hauran d’acreditar documentalment amb l’aportació dels diplomes o certificats corresponents, originals o fotocòpies compulsades, expedits pels centres oficials competents, organismes o empreses que s’escaigui. Aquests justificants hauran de presentar al registre del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i estar a disposició de la secretaria en el termini que es comuniqui a l’interessat.

 

Més informació
Nom de Contacte: 
Oficina Jove del Pallars Sobirà (per aclarir dubtes)
Telèfon: 
973620999
Tipus Contracte: 
temporal