2a ampliació de termini per la selecció de 3 places vacants de pràctiques per joves

Dades de termini
Termini: 
29/10/2018

Acordat per decret de 29 d'octubre de 2018 s'ha ampliat el termini de sol·licituds per a les 3 places vacants de pràctiques remunerades per joves inscrits a garantia juvenil fins el dilluns 29 d’octubre de 2018 per a la provisió de tres places vacants de pràctiques remunerades per joves per donar suport administratiu i tècnic a les àrees de Telecentre (1 plaça) i de Joventut (2 places) del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Les bases i la convocatòria aprovades per Decret de 10 d’octubre de 2018 es mantenen vigents excepte en aquells punts de la convocatòria modificats pel Decret d’ampliació de termini que figura com annex en aquest anunci.

Requisits dels aspirants

Per prendre part d’aquesta convocatòria els aspirants hauran de complir dins el termini de presentació de la documentació els requisits següents:

 1. Tenir un mínim de 16 anys i menys de 30 anys i ser ciutadà espanyol, o bé ser ciutadà d'un dels estats membres de la unió europea, o bé estrangers que no siguin nacionals dels Estats membres de la Unió Europea amb residència legal a l'estat espanyol, d'acord amb allò previst a l'article 57.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 2. Estar inscrit i tenir la condició de persona beneficiària del sistema nacional de Garantia Juvenil i constar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 3. Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habiliti per a l’exercici professional d’alguna de les places de pràctiques ofertades. Les titulacions exigides són les següents per a cadascuna de les places:

  1. Telecentre: CFGM o superior (o certificat de professionalitat equivalent) d’administració i/o informàtica.

  2. Joventut: CFGM o superior (o certificat de professionalitat equivalent) en els àmbits de comunicació, disseny, periodisme, gestió cultural, ciències socials, humanitats, multimèdia i/o informàtica.

 4. Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

 5. No haver estat contractat en pràctiques en una altra empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.

 6. No haver estat seleccionat per al programa Joves en Pràctiques (JENP) en anteriors convocatòries ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

 7. Acreditar documentalment la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals en cas que les seves funcions comportin el contacte habitual amb menors.

Forma i termini de presentació de candidatures

Les persones aspirants a aquests llocs de treball hauran de fer arribar la seva sol·licitud acompanyada de la documentació requerida a través d’instància genèrica indicant les places de contractació de joves en pràctiques a les quals volen optar, a través del tràmit electrònic d'instància genèrica (ja.cat/instànciasobira) sol·licitant la plaça interessada i aportant la documentació requerida i/o de forma presencial al Consell Comarcal c/ Mig, 9 Sort 25560. El termini per a presentar les candidatures finalitza el dilluns 29 d’octubre de 2018. Abans d’aquest termini les persones interessades hauran de notificar també la seva sol·licitud a L’Oficina de treball de Tremp (Carrer de Seix i Faya, 41 de Tremp, 973 65 07 65 / [email protected]) indicant les places de contractació de joves en pràctiques a les quals volen optar, per tal que aquest servei verifiqui el compliment dels requisits establerts a la convocatòria.

La documentació a presentar conjuntament amb la sol·licitud és la següent:

 • Còpia del DNI,

 • Còpia dels títols acadèmics que acreditin el nivell formatiu reglat,

 • Còpia dels certificats de cursos/accions formatives relacionades amb el lloc de treball,

 • Còpia dels certificats acreditatius de cumpliment dels requisits de participació a la convocatòria (beneficiari de Garantia Juvenil, demandant d’ocupació no ocupat, certificat)

Els cursos, cursets i jornades que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials/homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

L’oficina de treball de referència (OT Tremp) comprovarà el compliment dels requisits com a demandants d’ocupació no ocupats dels aspirants presentats i en notificarà el resultat al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Quedaran directament exclosos de la convocatòria aquelles persones que no compleixin amb els requisits i/o no es presentin a l’entrevista.

Consulteu el document adjunt per més informació.

Més informació
Tipus Contracte: 
Pràctiques 6 mesos - jornada sencera