8 places de pràctiques remunerades al Consell Comarcal per joves inscrits a garantia juvenil

Dades de termini
Termini: 
18/10/2018

CONVOCATÒRIA I BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA SELECCIÓ DE VUIT PLACES DE PRÀCTIQUES REMUNERADES, PER DONAR SUPORT ADMINISTRATIU I TÈCNIC A LES ÀREES DE MEDI AMBIENT, TURISME, ARXIU COMARCAL, ADMINISTRACIÓ I SECRETARIA,  TELECENTRE, OFICINA JOVE I OFICINA LOCAL D’HABITATGE DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

 

Per prendre part d’aquesta convocatòria els aspirants hauran de complir dins el termini de presentació de la documentació els requisits següents:

 1. Tenir un mínim de 16 anys i menys de 30 anys i ser ciutadà espanyol, o bé ser ciutadà d'un dels estats membres de la unió europea, o bé estrangers que no siguin nacionals dels Estats membres de la Unió Europea amb residència legal a l'estat espanyol, d'acord amb allò previst a l'article 57.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 2. Estar inscrit i tenir la condició de persona beneficiària del sistema nacional de Garantia Juvenil i constar inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 3. Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habiliti per a l’exercici professional d’alguna de les places de pràctiques ofertades. Les titulacions exigides són les següents per a cadascuna de les places:

  1. Medi Ambient: CFGM o superior de ciències ambientals, educació, comunicació i/o enginyeries.

  2. Turisme: CFGM o superior de traducció-interpretació, turisme.

  3. Arxiu: CFGM o superior de ciències socials, humanitats, administració i/o informàtica.

  4. Administració-Secretaria: CFGM o superior de ciències econòmiques i empresarials, comptabilitat i finances, dret i/o administració.

  5. Habitatge: CFGM o superior d’administració i/o informàtica.

  6. Telecentre: CFGM o superior d’administració i/o informàtica.

  7. Joventut: CFGM o superior de comunicació, disseny, periodisme, gestió cultural, ciències socials, humanitats, multimèdia i/o informàtica.

 4. Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

 5. No haver estat contractat en pràctiques en una altra empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació.

 6. No haver estat seleccionat per al programa Joves en Pràctiques (JENP) en anteriors convocatòries ni estar contractat per un altre programa de Garantia Juvenil.

 7. Acreditar documentalment la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals en cas que les seves funcions comportin el contacte habitual amb menors.

Tercera. Forma i termini de presentació de candidatures

Les persones aspirants a aquests llocs de treball hauran de fer arribar la seva sol·licitud acompanyada de la documentació requerida a través d’instància genèrica indicant les places de contractació de joves en pràctiques a les quals volen optar, a través del tràmit electrònic via E-TRAM present a la seu electrònica (https://pallarssobira.cat) i/o de forma presencial al Consell Comarcal c/ Mig, 9 Sort 25560. El termini per a presentar les candidatures finalitza el dijous 18 d’octubre de 2018. Abans d’aquest termini les persones interessades hauran de notificar també la seva sol·licitud a L’Oficina de treball de Tremp (Carrer de Seix i Faya, 41 de Tremp, 973 65 07 65 / [email protected]) indicant les places de contractació de joves en pràctiques a les quals volen optar, per tal que aquest servei verifiqui el compliment dels requisits establerts a la convocatòria.

La documentació a presentar conjuntament amb la sol·licitud és la següent:

 • Còpia del DNI,

 • Còpia dels títols acadèmics que acreditin el nivell formatiu reglat,

 • Còpia dels certificats de cursos/accions formatives relacionades amb el lloc de treball,

 • Còpia dels certificats acreditatius de cumpliment dels requisits de participació a la convocatòria (beneficiari de Garantia Juvenil, demandant d’ocupació no ocupat, certificat)

Els cursos, cursets i jornades que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols oficials/homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores. Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

L’oficina de treball de referència (OT Tremp) comprovarà el compliment dels requisits com a demandants d’ocupació no ocupats dels aspirants presentats i en notificarà el resultat al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

 

Quedaran directament exclosos de la convocatòria aquelles persones que no compleixin amb els requisits indicats a criteri de L’oficina de treball de referència (OT Tremp).

Les persones que finalment siguin admeses al procés de selecció seran trucades el mateix dia per informar-los de l’hora de l’entrevista prevista pel dilluns 22 d’octubre de 2018 a la seu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà al c/ mig, 9 Sort 25560.

En cas de no presentar-se a l’entrevista comportarà l’exclusió del procés de selecció a excepció de causes majors degudament justificades i que se sotmetran a consideració del tribunal qualificador.

Cinquena. Procediment de selecció

La selecció s’efectuarà per valoració de mèrits i entrevista personal. La valoració definitiva del procediment de selecció serà el resultat de la suma dels punts de la valoració de mèrits (6,5 punts màxim) i l’entrevista personal (5 punts màxim) amb un màxim de 11,5  punts.

a) Valoració de mèrits:

Es valoraran els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb l’escala graduada que es detalla a continuació amb un màxim de 6,5 punts:

 • Nivell de titulació exigible pel lloc de treball: 1 punt per certificats de professionalitat i per CF de grau mig; 2 punts per CF de grau superior i per titulacions universitàries.

 • Cursos, jornades i seminaris de formació i perfeccionament impartits o homologats per centres oficials d’acord amb les següents característiques:

  1. Postgrau/màster en matèries relacionades amb el lloc de treball: 1 punts per postgrau/màster fins a un màxim de 2 punts.

  2. Cursos de formació relacionats amb el lloc de treball: 0,10 punts per cada curs superior a 20 hores fins un màxim de 2,5 punts

b) Entrevista personal:

L’entrevista personal versarà sobre els mèrits específics i la trajectòria/experiència laboral dels aspirants. La puntuació màxima que es podrà atorgar a l’entrevista serà de 5 punts:

 

 • Coneixement del territori (màxim 1 punt)

 • Treball en equip i capacitat col·laborativa (màxim 1 punt)

 • Coneixements de l’àmbit de treball per la plaça que opten (màxim 1 punt)

 • Coneixements i competències instrumentals respecte les tasques i metodologies a desenvolupar (màxim 2 punt)

Bases regides per les condicions establertes en l’Ordre TSF/1779/2018, de 16 de juliol de 2018, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Més informació
Tipus Contracte: 
Pràctiques 6 mesos - jornada sencera