Oferta de PLAÇA DE TÈCNIC/A REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL

Dades de termini
Termini: 
19/12/2018
 • Tipus de contracte: Obra i servei, personal laboral temporal fins a fi de projecte i sempre que es disposi del finançament suficient.

 • Categoria: Categoria A2 amb la retribució salarial total bruta anual següent: 27.820,68 € distribuides en 12 pagues (amb pagues extres prorratejades).

 • Jornada laboral: Jornada completa de 37,5h setmanals, amb horari de matí i tarda inclosos alguns dissabtes al mes segons necessitats del servei.

 • Consulteu els requisits de la convocatòria i bases al document adjunt
 • Termini de presentació de candidatures: dimecres 19 de desembre
 • Forma de presentació de candidatures: Instància genèrica presencial al registre del Consell Comarcal o telemàticament fent constar que es vol optar a la plaça "Tècnic/a referent d'ocupació juvenil" aportant la documentació que consta a les bases a efectes de cumplir els requisits i la valoració de mèrits.

Requisits dels aspirants

Per prendre part d’aquesta convocatòria els aspirants hauran de complir dins el termini de presentació de la documentació els requisits següents:

 1. Tenir un mínim de 18 anys i ser ciutadà espanyol, o bé ser ciutadà d'un dels estats membres de la unió europea, o bé estrangers que no siguin nacionals dels Estats membres de la Unió Europea amb residència legal a l'estat espanyol, d'acord amb allò previst a l'article 57.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 2. Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau o haver superat el primer o segon cicle d'educació universitària, preferentment en pedagogia, psicopedagogia, psicologia, educació social, treball social.

 3. Acreditar formació complementària relacionada amb ocupació i/o ensenyament, o joventut.

 4. Tenir experiència laboral mínim de 2 anys en intervenció directe amb joves menors de 25 anys, que pot ser:

  1. En l'àmbit del lleure, en projectes d'educació i/o ocupació al Pallars Sobirà,

  2. O bé, en el sistema educatiu reglat (centres educatius d'ESO, Batxillerat o Formació Professional)

 5. Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació, preferentment com a no ocupats.

 6. Acreditar no estar condemnat/da en sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

Tercera. Forma i termini de presentació de candidatures

Les persones aspirants a aquests llocs de treball hauran de fer arribar la seva sol·licitud acompanyada de la documentació requerida a través d’instància genèrica indicant la plaça de contractació a la qual es vol optar “Tècnic/a referent d’ocupació juvenil”, a través del tràmit electrònic via E-TRAM present a la seu electrònica (https://pallarssobira.cat) i/o de forma presencial al Consell Comarcal c/ Mig, 9 Sort 25560. El termini per a presentar les candidatures finalitza el dimecres 19 de desembre de 2018.

La documentació a presentar conjuntament amb la sol·licitud és la següent a efectes d’acreditar el cumpliment de tots els requisits de participació a la convocatòria i a efectes de la valoració de mèrits:

 • Còpia del DNI o NIE, acreditant tenir un mínim de 18 anys i ser ciutadà espanyol, o bé ser ciutadà d'un dels estats membres de la unió europea, o bé estrangers que no siguin nacionals dels Estats membres de la Unió Europea amb residència legal a l'estat espanyol, d'acord amb allò previst a l'article 57.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 • Còpia del certificat d'estar inscrit i tenir la condició de persona demandant d’ocupació no ocupat/da o demandant de millora d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

 • Acreditar documentalment la certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals en cas que les seves funcions comportin el contacte habitual amb menors.

 • Còpia dels títols acadèmics o certificats equivalents que acreditin el nivell formatiu reglat requerit titulació universitària oficial de grau o haver superat el primer o segon cicle d'educació universitària

 • Còpia de l'Informe de Vida laboral i/o certificats acreditatius degudament signats que acreditin experiència laboral mínim de 2 anys en intervenció directe amb joves menors de 25 anys, que pot ser: en l'àmbit del lleure, en projectes d'educació i/o ocupació al Pallars Sobirà o bé, en el sistema educatiu reglat (centres educatius d'ESO, Batxillerat o Formació Professional).

 • Còpia dels certificats de cursos de formació complementària de més de 20h relacionades amb el lloc de treball dels àmbits d’ocupació, educació i/o joventut, degudament acreditats a efectes de valoració de mèrits.

Els cursos de formació complementària que s’al·leguen com a mèrits hauran de ser acreditats mitjançant títols o certificats, fent constar el centre emissor dels mateixos, així com la duració en hores.

En cas excepcional i sempre i quan es justifiqui degudament el tribunal qualificador podrà acceptar l’acreditació de certificats formatius i/o d’experiència laboral a efectes de valoració dels mèrits i dels requisits de la convocatòria a posteriori del termini de sol·licituds i com a màxim abans de la data de contractació, que en cap cas superarà la data del dia 31 de desembre de 2018.

Procediment de selecció

La selecció s’efectuarà per valoració de mèrits i entrevista personal. La valoració definitiva del procediment de selecció serà el resultat de la suma dels punts de la valoració de mèrits (12 punts màxim) i l’entrevista personal (12 punts màxim) amb un màxim de 24 punts.

a) Valoració de mèrits:

Es valoraran els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, d’acord amb l’escala graduada que es detalla a continuació amb un màxim de 12 punts:

 • Cursos de formació i perfeccionament impartits o homologats per centres oficials d’acord amb les següents característiques (amb un màxim de 6 punts):

  1. Graus universitaris i/o CFGS finalitzats dels àmbits pedagogia, psicopedagogia, psicologia, educació social, treball social: 1 punts per grau o cicle fins a un màxim de 2 punts.

  2. Graus universitaris i/o CFGS finalitzats dels àmbits de les ciències socials: 0,5 punts per grau o cicle fins a un màxim d’1,5 punt.

  3. Postgrau/màster dels àmbits pedagogia, psicopedagogia, psicologia, educació social, treball social: 0,5 punts per postgrau/màster fins a un màxim de 1 punts.

  4. Postgrau/màster dels àmbits àmbits de les ciències socials: 0,25 punts per postgrau/màster fins a un màxim de 0,5 punt.

  5. Cursos de formació oficials / homologats i/o d’Ens públics relacionats amb el lloc de treball: 0,10 punts per cada curs superior a 20 hores fins un màxim de 1 punts

 • Experiència professional i/o de voluntariat degudament acreditada través de l’informe de vida laboral i/o certificats d’empresa o equivalents (amb un màxim de 6 punts):

 • Experiència laboral acreditada en intervenció directe amb joves menors de 25 anys, que pot ser: en l'àmbit del lleure, en projectes d'educació i/o ocupació o bé, en el sistema educatiu reglat (centres educatius d'ESO, Batxillerat o Formació Professional): 0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 3,5 punts.

 • Experiència acreditada de voluntariat en entitats no lucratives, administracions o entitats privades, que es puguin valorar vinculades al lloc de treball objecte del concurs en intervenció directe amb joves menors de 25 anys, que pot ser: en l'àmbit del lleure, en projectes d'educació i/o ocupació o bé, en el sistema educatiu reglat (centres educatius d'ESO, Batxillerat o Formació Professional): 0,10 punts per mes fins a un màxim de 2,5 punts.


b) Entrevista personal:

Les entrevistes es realitzaran a tots els candidats presentats el dia dijous 20 de desembre de 2018 a partir de les 10h del matí, a l’Oficina Jove del Pallars Sobirà, situat a la plaça Francesc Alegre Vigatà, 12 de Sort 25560.

En cas de no presentar-se a l’entrevista comportarà l’exclusió del procés de selecció a excepció de causes majors degudament justificades i que se sotmetran a consideració del tribunal qualificador.

L’entrevista personal constarà de 6 preguntes amb una valoració màxima d’2 punt per pregunta putuable amb fraccions de 0,5 punts i versarà sobre els aspectes següents relacionats amb el lloc de treball. La puntuació que es podrà atorgar a l’entrevista serà d’un màxim de 12 punts:

 • Coneixement del territori (màxim 2 punts)

 • Treball en equip i capacitat col·laborativa (màxim 2 punts)

 • Coneixements de l’àmbit de treball per la plaça que opten (màxim 4 punts)

 • Coneixements i competències instrumentals respecte les tasques i metodologies a desenvolupar (màxim 4 punts)

Més informació
Nom de Contacte: 
Aram López Roca
Telèfon: 
973620999
Tipus Contracte: 
Contracte d'obra i servei - Jornada sencera (12 mesos)