PROCES DE SELECCIÓ D'UN/A AODL ( AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL )

Dades de termini
Termini: 
31 d'octubre de 2018

El Consell Comarcal ha sol·licitat al Servei d'Ocupació de Catalunya ( SOC ) la subvenció , a l'empara de la normativa corresponent TSF /123/2018 i de la Resolució TSF/1868/2018 de convocatòria, un agent de desenvolupament local ( AODL ). Per aquest fi, el Consell Comarcal farà un procés de selecció de persones candidates segons els requisits dictats en les normes, abans esmentades. 

 

Es fa publicitat de les bases que ordenen el procés de selecció de les persones candidates a ocupar el lloc de treball, sempre que sigui autoritzat pel SOC. 

També es troben penjades a les oficines del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, al tauler d'anuncis de la recepció de l'entitat. 

Seran lliurades a totes les persones que les sol·licitin presencialment. 

Les persones candidates han d'estar en possessió d'un títol universitari ( llicenciatura/diplomatura ) i inscrites a l'OTG. 

Més informació
Nom de Contacte: 
Anna Palau
Telèfon: 
973620107
Documents: