Llistat de candidats convocats a la fase d'entrevistes del procés selectiu per a la plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut

Es fa públic que el President d’aquesta Corporació ha dictat un Decret de Presidència amb número 2019PRES000198 de 30/04/2019 mitjançant el qual convoca a la fase d’entrevista els candidats/es que han assolit la puntuació mínima de 4 punts en la fase de valoració de currículums del procés selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a compartit/da de Joventut d’aquesta corporació d’acord amb les bases i convocatòria publicades.

 

La convocatòria figura com annex en aquest anunci. 

Més informació
Nom de Contacte: 
Oficina Jove del Pallars Sobirà (per aclarir dubtes)
Telèfon: 
973620999