Llistat d'admesos i exclosos al procés selectiu de la plaça de tècnic/a compartit/da de Joventut

Es fa públic que el President d’aquesta Corporació ha dictat un Decret de Presidència amb número 2019PRES000197 de 30/04/2019 on consta la llista d’aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la contractació d’un/a tècnic/a compartit/da de Joventut d’aquesta corporació d’acord amb les bases i convocatòria publicades.

L'edicte del Decret figura com annex en aquest anunci. 

Més informació
Nom de Contacte: 
Oficina Jove del Pallars Sobirà (per aclarir dubtes)
Telèfon: 
973620999