Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió d'Igualtat i drets LGBTIQ+

     Logo.Comissió Igualtat.png                 IMATGE S.S.jpg

     Logo Presidencia.png

     logo tant tu com jo.png

La Comissió d’Igualtat i drets LGBTIQ+ del Consell Comarcal s’ocupa de promoure i assolir la igualtat efectiva entre dones treballadores i homes treballadors del Consell Comarcal del Pallars Sobirà; és la responsable d’elaborar, implementar i avaluar el Pla d’Igualtat. Per dur-ho a terme es va aprovar el Pla Intern d’Igualtat del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (2017-2021), que és l’actual eina de treball per establir accions dirigides a promoure la igualtat en cadascun dels àmbits del Consell.

El Pla Intern consta de vuit línies estratègiques amb accions específiques a desenvolupar a curt i mitjà termini:

1.    Polítiques d’igualtat de gènere

2.    Comunicació, imatge i llenguatge

3.    Representativitat horitzontal i vertical de les dones

4.    Selecció del personal, avaluació de rendiment, formació, desenvolupament i promoció del personal

5.    Condicions laborals i política salarial: contracte, jornada i nivell salarial

6.    Assetjament sexual i per raó de sexe i actituds sexistes

7.    Salut laboral i condicions físiques de l’entorn de treball

8.    Conciliació de la vida personal, familiar i personal

Formació

La llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix que cal facilitar programes de capacitació i formació específica al personal tècnic i als membres electes dels ens locals per a garantir que compleixen llurs funcions amb relació al que estableix aquesta llei.

Per tant, és imprescindible dotar de formació en matèria d’igualtat de gènere a totes aquelles persones que treballen per l’administració pública dins de la comarca per tal de poder aplicar aquest concepte a la pràctica diària dins del lloc de treball.

Assessoraments a ajuntaments i empreses

La llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix diverses actuacions que han d’assolir els ens locals de Catalunya així com les empreses en matèria de polítiques d’igualtat de gènere. Entre les diferents funcions destaquem:

Els ajuntaments que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.

Per tant, per complir amb la llei, tots aquells ens locals que tinguin 6 o més persones en plantilla, han de disposar d’un Pla d’Igualtat.

Pel que fa a les empreses, segons l’article 36 de la mateixa:

Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre dones i homes.

Els poders públics de Catalunya han d’afavorir l’elaboració i la implantació de plans d’igualtat a les empreses no esmentades anteriorment.

Les empreses de menys de 250 persones treballadores poden elaborar i implantar plans d’igualtat amb la consulta prèvia als/les representants del personal laboral.

logo_Dipu-AreaIgualtat.jpg