Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocats els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al període de 2021

Termini convocatòria: des del 19/12/2020 fins al 19/01/2021

DIVENDRES 18 DESEMBRE 2020

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació convoca per a 2021 els ajuts destinats al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/208/2020, de 4 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal (DOCG núm. 8291, de 10.12.2020).

El període d’execució de les actuacions comprèn des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021 per a les actuacions de prevenció, control i erradicació de malalties i plagues vegetals d’acord amb l’article 26 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny, i, en el cas que se sol·licitin l’any 2021, des de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2021 per a les actuacions base d’assessorament en Gestió Integrada de Plagues d’acord amb l’article 22 del Reglament (UE) 702/2014 esmentat.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total d’1.900.000,00 euros per a aquesta convocatòria amb naturalesa de crèdit pluriennal, seran a càrrec de la partida pressupostària AG03D/482000100/6110/0000 dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a l’any 2022.

La concessió resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del DARP per a 2022.

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Consulteu-ne totes les bases al DOGC núm. 8298, de 18.12.2020.

Document Actions