Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Resum de dades de recollida de residus

Resum de dades de recollida de residus l'any 2022 i evolució de la recollida del 2014 al 2022

 

INFORME DADES RECOLLIDA DE RESIDUS DURANT L'ANY 2022

 Gràfic dels residus (Kg) recollits per mesos 2022.png

 En aquest primer gràfic de dades mostrem la quantitat de residus recollits a la comarca del Pallars Sobirà durant l'any 2022 en les fraccions envasos, paper i cartró, vidre, orgànica (porta a porta) i resta. Aquestes dades són la suma de les recollides als nuclis amb recollida porta a porta i les recollides als nuclis rurals o amb contenidors (al gràfic no s'inclou la fracció orgànica gestionada amb els compostadors comunitaris dels nuclis rurals). Com a característica principal s'observa la gran estacionalitat dels residus que hi ha a la comarca.

 

  

COMPARATIVA DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE RECOLLIDA DE RESIDUS A LA COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ DURANT EL 2022

 Gràfic comparativa Rural vs Porta a Porta 2022.png

 

 A la recollida rural es recull un 39% de residus separats selectivament (envasos, paper, vidre, orgànica en compostadors comunitaris i poda i residus duts a la deixalleria) mentre que a la recollida porta a porta s’hi arriba a un 73% de recollida selectiva. 

Es pot observar que la fracció envasos, paper, vidre i orgànica augmenta si la recollida de residus es fa porta a porta en vers de la recollida rural. La fracció resta disminueix del 59% en la recollida rural a un 27% en la recollida Porta a Porta. Aquests resultats han millorat respecte l'any 2020 quan la fracció resta va suposar el 60% en recollida rural i el 30% en la recollida porta a porta.

  

 Gràfic total residus 2022.png

 

 

Pel que fa al total de residus generats al Pallars Sobirà (recollida rural i porta a porta) durant el 2022, s’ha arribat a un 62,98% de recollida selectiva, millorant la dada del 2020 que va ser del 58,7%. Així doncs, les dades apunten a una bona tendència en relació a la separació i reciclatge dels diferents residus, tant siguin aportats a la deixalleria, mitjançant el porta a porta o bé la recollida rural.  Per tant, la implantació del sistema de recollida Porta a Porta està donant resultats positius, per tal de situar-nos dintre dels índexs establerts i considerar-nos una Comarca responsable amb el medi ambient i la seva preservació.

  Gràfic per Sectors 2022.png

 

 En aquest gràfic s’exposen les tones recollides de les fraccions d’envasos, paper i cartró, vidre, orgànica, resta; els residus aportats a la deixalleria; i el total de poda en els tres sectors. Els sectors són la distribució de les diferents rutes de recollida porta a porta (sector 1, 2 i 3) i recollida rural per tot el Pallars Sobirà.

 

RESIDUS GENERATS PER MUNICIPI L'ANY 2022

 Dades per municipis 2022.png

 

En aquesta taula s’exposa els diferents municipis de la comarca del Pallars Sobirà i les tones de residus aportades, segons la seva fracció. Juntament amb els percentatges corresponents de les 5 fraccions i el percentatge total el qual te en compte els residus aportats a la deixalleria. S’observa que el municipi d’Esterri d’Àneu, amb un 0.74% de recollida, és el municipi que aporta més residus selectivament.

 

 

 RESIDUS APORTATS A LES DEIXALLERIES DE SORT I D’ESTERRI L’ANY 2022

 

 Taula Kg Deixalleries 2022.png

 

 

 Gràfic del totals de Deixalleries 2022.png

 

 

Aquest gràfic resumeix el total de residus aportats a les deixalleries l’any 2022, tenint en compte la deixalleria de Sort i la deixalleria d’Esterri d’Àneu. El total de residus aportats és de1256,77   tones repartides en 875  tones a la deixalleria de Sort i 380 tones a la deixalleria d’Esterri d’Àneu. S’observa que el residu més aportat en aquest últim any és la runa, seguit de la poda i la fusta.

 

  

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL PALLARS SOBIRÀ DES DEL 2014 FINS AL 2022

 Gràfic 2014-2022.png

 

 

La gràfica mostra l’evolució dels residus classificats segons la fracció (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i resta), el compostatge comunitari, la poda i les entrades a la deixalleria de Sort i d’Esterri d’Àneu, des de l’any 2014 fins l’any 2022. S’observen dos fets significatius. S’observa un augment preocupant de la quantitat de residus municipals recollits, amb una recollida per càpita només superada per la Vall d’Aran, fet que tensa el sistema de recollida i cal dotar-lo per a arribar a aquestes nivells de recollida. Una bona estratègia de prevenció de residus permetria destensar el servei i allargar la vida útil de l’abocador de Fígols de Tremp. I en segon lloc, s’observa com a partir de la implantació  de la recollida porta a porta hi ha un augment progressiu els índexs de recollida selectiva.

 Gràfic % recollida selectiva 2014-2022.png

 

 En aquesta gràfica s'observa l'evolució del % de la recollida selectiva (recollida envasos, paper, vidre, orgànica i residus duts a les deixalleries) des de l'any 2014 al 2022. Al març del 2015 es va implantar la recollida de residus porta a porta a gran part de la comarca, passant del 30% al 51% de recollida selectiva al primer any. En els anys posteriors ha anat fluctuant però sempre evolucionant positivament fins arribar a l’actual 62,9%, situant a la comarca com una de les cinc comarques de Catalunya amb millors resultats obtinguts fins ara i complint en escreix els objectius europeus de recollida selectiva obligatoris.