Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Resultats Recollida del 2014 al 2020

Resum de dades de recollida de residus del 2014 al 2020

INFORME DADES RESIDUS

 

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS AL PALLARS SOBIRÀ DES DEL 2014 FINS AL 2020

 02.PNG

La gràfica mostra l’evolució dels residus classificats segons la fracció (orgànica, paper i cartró, vidre, envasos i resta), el compostatge comunitari,la poda, els reutilitzables, i les entrades a la deixalleria de Sort i d’Esterri d’Àneu, des de l’any 2014 fins l’any 2020.

 

COMPARATIVA DE LES DIFERENTS TIPOLOGIES DE RECOLLIDA DE RESIDUS A LA COMARCA DEL PALLARS SOBIRÀ

 01.PNG

A la recollida rural es recull un 37% de residus separats selectivament (envasos, paper, vidre, orgànica en compostadors comunitaris i poda i residus duts a la deixalleria) mentre que a la recollida porta a porta s’hi arriba a un 70% de recollida selectiva.

Es pot observar que la fracció envasos, paper, vidre i orgànica augmenta si la recollida de residus es fa porta a porta en vers de la recollida rural. La fracció resta disminueix del 63% en la recollida rural a un 30% en la recollida Porta a Porta.

 

 

 totals 20.PNG

 

 

 

Pel que fa al total de residus generats al Pallars Sobirà (recollida rural i porta a porta) durant el 2020, s’ha arribat a un 59% de recollida selectiva.

Així doncs, les dades apunten a una bona tendència en relació a la separació i reciclatge dels diferents residus, tant siguin aportats a la deixalleria, mitjançant el porta a porta o bé la recollida rural.  Per tant, la implantació del sistema de recollida Porta a Porta està donant resultats positius, per tal de situar-nos dintre dels índexs establerts i considerar-nos una Comarca responsable amb el medi ambient i la seva preservació.

 

 Sectors20.PNG

 

 

MAPA DELS SECTORS

 

 mapa sectors.png

 

En aquest gràfic s’exposen les tones recollides de les fraccions d’envasos, paper i cartró, vidre, orgànica, resta; els residus aportats a la deixalleria; i el total de poda en els tres sectors. Els sectors són la distribució de les diferents rutes per tot el Pallars Sobirà.

 Municipis 20.PNG

 

En aquesta taula s’exposa els diferents municipis de la comarca del Pallars Sobirà i les tones de residus aportades, segons la seva fracció. Juntament amb els percentatges corresponents de les 5 fraccions i el percentatge total el qual te en compte els residus aportats a la deixalleria. S’observa que el municipi d’Esterri d’Àneu, amb un 0.73% de recollida, és el municipi que aporta més residus selectivament.

 

 RESIDUS APORTATS A LES DEIXALLERIES DE SORT I D’ESTERRI L’ANY 2020

TOTALS

%

DEIXALLERIA SORT

DEIXALLERIA ESTERRI D’ÀNEU

Fusta

220,88

33,80

161,24

59,64

Voluminosos

49,22

7,53

35,93

13,29

Ferralla

61,85

9,46

45,15

16,70

Runa

108,78

16,65

79,41

29,37

Vidre pla

18,46

2,82

13,48

4,98

Oli vegetal

3,2

0,49

2,34

0,86

Roba

20,45

3,13

14,93

5,52

Oli mineral

2

0,31

1,46

0,54

Pneumàtics

44,27

6,77

32,32

11,95

Repq's

24,72

3,78

18,05

6,67

Piles

2,78

0,43

2,03

0,75

Electrònics

69,86

10,69

51,00

18,86

Plàstics valoritzables

9,72

1,49

7,10

2,62

Plàstics ensitjats

14,2

2,17

10,37

3,83

Bateries

2,82

0,43

2,06

0,76

Tòners

0,3

0,05

0,22

0,08

Polietilè

Altres/ PVC

Total

653,5

100

477,1

176,4

TOTALS DEIXALLERIA.png

Aquest gràfic resumeix el total de residus aportats a la deixalleria l’any 2020, tenint en compte la deixalleria de Sort i la deixalleria d’Esterri d’Àneu. El total de residus aportats és de 653’5 tones repartides en 477’1 tones a la deixalleria de Sort i 176’4 tones a la deixalleria d’Esterri d’Àneu. S’observa que el residu més aportat en aquest últim any és la fusta, seguida de la runa i els electrònics.

Document Actions