Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qui som?

Els Serveis Socials Bàsics del Pallars Sobirà són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

Aquests serveis socials es presten a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, que conforma la comarca del Pallars Sobirà, des del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Aquesta Àrea està zonificada en dues Unitats Bàsiques d’Atenció Social Primària (UBASP), sector Nord i sector Sud, cadascuna de les quals és atesa per una treballadora social i una educadora social.

Aquests serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar. 

Funcions

 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés
 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l’usuari/a, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la XSSAP
 • Proposar i establir, i revisar quan correspongui, el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal
 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació
  • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors
  • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.
  • Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial
  • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa
  • Gestionar prestacions d’urgència social
  • Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col.lectius més vulnerables
  • Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal, del Pallars Sobirà
  • Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats
  • Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.
  • Prestar Serveis d’Ajuda a Domicili: Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.
  • Prestar el Servei de Teleassistència: Constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, ofereix als usuaris i usuàries una atenció permanent i a distància, assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir.
  • Prestar Serveis d’intervenció socioeducativa  no residencial per a infants i adolescents: Servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructura i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses.                                  

Programes subvencionats per la Diputació de Lleida, a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Pallars Sobirà:

 1. Programa (informàtic) de Serveis Socials “Hèstia”: 2.499,99 €
 2. Servei de Teleassistència: 3.975,00 €
 3. Prestacions d’Urgència Social: 9.777,00 €
 4. Promoció de les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i/o dels drets de no discriminació de les persones LGTBI: 24.306,46 €

Amb la col.laboració de:

      diputacio.jpg     diputacio lleida area igualtat. logo.JPG                                                                                             Calendari SSB 2024.jpg                                         

CONTACTAR

Responsable: Adriana Vidal

Telèfon: 973 620 107

Fax: 973 620 078

Adreça: 

Camí de la Cabanera,2
25560 Sort

serveissocials@pallarssobira.cat