Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei d'Atenció a la dependència

Dep Drets Socials.jpg

El servei d'atenció a la dependència té com a objectiu donar una atenció global a les persones que, per raons d’edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la manca o la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, requereixen l’atenció d’una altra o altres persones, per a les activitats bàsiques de la vida diària, que són tot aquell conjunt d’activitats  que permeten a la persona desenvolupar-se, com ara la cura personal (higiene i arranjament personal, vestir...), les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se en l’espai i el temps, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

Des dels Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, es gestiona tot el procés per accedir a les ajudes i/o serveis establertes per la “Llei de la dependència” i s'acompanya i informa sobre:

 • Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients
 • Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar
 • Elaboració del pla individual d’atenció a la persona dependent (PIA). S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels seus cuidadors
 • Gestió de possibles incidències

Conceptes bàsics

 • Autonomia: és la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Dependència: és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, els cal l'atenció d'una o altres persones. Aquestes persones també necessiten ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o, com en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d'altres ajudes per a la seva autonomia personal.
 • Activitats bàsiques de la vida diària: són aquelles que permeten a la persona desenvolupar-se amb un mínim d'autonomia i independència, com ara la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial, reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

Reconeixement de la situació de dependència i del dret als serveis i prestacions vinculades

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

Qui pot rebre aquest servei?  Persones en situació de dependència

S'ha de pagar?  No. El servei és gratuït

Quins són els requisits per ser-ne beneficiari/ària?

 • Trobar-se en una situació de dependència en alguns dels graus establerts.
 • Residir al Pallars Sobirà i estar empadronat en algun dels 15 municipis.
 • Haver residit al territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de cinc anys, el període de residència s'exigeix a qui en té la guàrdia i la custòdia.
Quines ajudes poden rebre les persones amb dependència?

Les ajudes poden ser en forma de serveis o econòmiques. S’atorguen segons el grau i nivell de dependència, i la capacitat econòmica de la persona sol·licitant. Les ajudes en forma de serveis són prioritàries.

Com es mesura la dependència?

El grau de dependència es mesura segons la freqüència i la intensitat amb què una persona necessita ajuda per fer les activitats diàries bàsiques: 

 • Grau I o Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia per fer diverses activitats bàsiques de la vida diària, o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva autonomia personal. (De vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD). 
 • Grau II o Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora, o té necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva autonomia personal. (De cinquanta a setanta-quatre punts al BVD). 
 • Grau III o Gran Dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i continuada d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per mantenir la seva autonomia personal. (Igual o major a setanta-cinc punts al BVD).

Quin és el procediment per obtenir les ajudes?

Sol·licitud

 • Emplenar els documents del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Per una banda, la sol·licitud pròpiament dita (amb informe mèdic inclòs), la declaració responsable relativa a la situació econòmica i la resta de documentació annexa. Les sol·licituds de reconeixement de la dependència es deriven als Serveis de valoració de la dependència (SEVAD).

Valoració

 • En un termini d’aproximadament de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud, la persona professional acreditada visitarà la persona sol·licitant al domicili o al centre on resideix, per tal de realitzar la valoració per determinar el grau de dependència. S’avalua el seu desenvolupament, les seves necessitats i/o dificultats i les estratègies del dia a dia en el seu entorn.

Resolució de grau i nivell

 • A partir de la valoració es reconeix el grau de dependència. El document de resolució es fa arribar al domicili de la persona sol·licitant.
 • El grau de dependència pot ser revisat si millora o empitjora, si es detecta un error en el diagnòstic o si hi ha canvis en la situació personal de la persona beneficiària. S’aconsella que hagin passat almenys dos anys entre la valoració i la revisió, o bé si hi ha malalties diferents.
 • Si la valoració és negativa, es denega el reconeixement o no s'està d'acord amb el grau concedit, es pot presentar una reclamació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la notificació de la resolució, tràmit que farà la persona professional dels Serveis Socials. 

Proposta PIA

 • Un cop reconeguda la situació de dependència el/la professional referent dels serveis socials bàsics del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, es desplacen al domicili de la persona per establir el Programa Individual d’Atenció (PIA), i s’encarregaran de fer el PIA.
 • Aquest programa determina els serveis i/o ajudes econòmiques a què té dret o necessita, d’acord amb el seu grau i nivell de dependència, entorn social i recursos econòmics. 

Resolució de serveis i prestacions: 

 • La Generalitat reconeix les ajudes i prestacions a les quals té dret la persona, la quantitat que percebrà i la contribució econòmica que ha de fer, segons la seva capacitat econòmica.
 • El document de resolució es fa arribar al domicili de la persona sol·licitant.