Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

Dep Drets Socials.jpg

El servei d'atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d’accions, prestacions i tecnologia adequada que es realitza en el domicili de la persona o el seu entorn, oferint una atenció integral a persones i/o unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià. Aquest conjunt d’accions es du a terme mitjançant personal qualificat i supervisat, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i/o unitats de convivència, proporcionant-los atencions preventives, assistencials, socioeducatives i rehabilitadores en el seu entorn habitual.

El servei d’atenció domiciliària comprèn el servei d’ajuda a domicili i el servei de les tecnologies de suport i cura.

La finalitat del servei és promoure una millor qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Pallars Sobirà, potenciant la seva autonomia personal i unes condicions adients de convivència en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari. 

El Servei d'ajuda a domicili (SAD) és el conjunt d'actuacions que configuren el nivell mínim d’atenció a la persona i suport a la llar que es presta en el seu domicili. Tenen caràcter assistencial, preventiu, socioeducatiu per a persones i nuclis familiars, així com de suport a les persones cuidadores no professionals. Està contingut dins del pla d’atenció social i comprèn les actuacions següents:  de caràcter personal, de caràcter domèstic,  de suport a les persones cuidadores no professionals i  preventives. 

SAD Social. Persones en situació de fragilitat i/o unitats de convivència en situació de risc social i amb dificultats d’adaptació social (problemes d’organització de la llar, d’atenció a les persones que formen part de la unitat de convivència i de relació amb l’entorn per manca d’hàbits o d’habilitats). 

SAD Seguiment. Preferentment, persones majors de 80 anys que viuen soles o amb altres persones grans d’edat similar, o amb altres persones a càrrec seu, que es troben en situacions de manca de suport suficient per prevenir i/o detectar possibles situacions de deteriorament.

SAD Dependència. Persones en situació de dependència, amb la valoració de grau reconeguda segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència (LAPAD) i realitzat el Programa d'Atenció  (PIA).  

El Servei de Teleassistència (TAD). Permet la connexió permanent entre la persona usuària i una central d’alarmes, 24 hores, els 365 dies de l’any, per atendre qualsevol mena d’emergència, avisant les persones de contacte i activant els serveis d’emergència del territori en cas que sigui necessari.

Destinat a persones preferentment majors de 65 anys, que viuen soles i/o amb altres persones també grans i/o que viuen amb altres membres però passen la major part del dia soles.

Teleassistència domiciliària -fixa-: Terminal instal.lat al domicili de la persona, amb una o dues unitats de control remot en format penjoll o polsera que permeten connectar de forma permanent amb el centre d’atenció. Els terminals sempre estan connectats a la línia telefònica i tenen instal.lats un micròfon d’alta sensibilitat i un altaveu de més potència i nitidesa que, malgrat que la persona usuària hagi realitzat la trucada a certa distància pot establir comunicació.

Teleassistència mòbil: Terminal mòbil de teleassistència que, a més de tenir connexió telèfonica permanent amb una central d’atenció, incorpora un localitzador GPS que permet conèixer, si és el cas, el posicionament geogràfic de la persona usuària.

Perifèrics: Dispositius per a la detecció de riscos a la llar sense fils, associats a l’aparell de teleassistència fix): detectors de fum i detectors de mobilitat/passivitat (d’obertura de portes i de moviment).

Contacte

Telèfon 973620107

serveissocials@pallarssobira.cat

Cita prèvia