Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acordió

OBJECTIUS

 

 • Adoptar una posició adequada per la correcta col·locació de l'instrument que permeti el control dels elements anatòmic-funcionals que intervenen en la relació del conjunt “cos-instrument”.
  • Coordinar cadascun dels diferents elements articulatoris que intervenen en la pràctica de l'instrument.
  • Conèixer les característiques i possibilitats sonores de l'instrument i saber utilitzar-les dins de les exigències del nivell.
  • Interpretar un repertori bàsic integrat per obres de diferents estils, d'una dificultat d'acord amb nivell, com a solista i com a membre d'un grup.
  • Practicar la lectura a primera vista amb l'instrument.
  • Controlar la producció i qualitat del so a través de l'articulació digital i articulació de manxa.

 

CONTINGUTS

                                     

                                         I CICLE

 

 • Sostenir l'instrument i mantenir una postura corporal en forma correcta (esquena recta espatlles relaxades), en posició assegut durant l'execució. Posició correcta de braços, avantbraços i mans en cada manual de l'instrument.
  • Mantenir un so pla sense articulacions sonores (excepte quan fos necessari) mitjançant el maneig de la manxa; Canviar la direcció de la manxa (obrir-tancar) durant l'obra en els llocs més convenients (entre frases, per exemple).
  • Tocar peces i estudis en tonalitats fàcils
  • Utilitzar moviments melòdics que abastin gran part del teclat o botonera (manual dret), i demostrar mitjançant la seva execució un correcte desplaçament de la mà-braç avantbraç, encreuament de dits i frasetg.
  • Aplicar quan anés indicat reguladors d'intensitat (dinàmica) mitjançant l'ús de la manxa.
  • Acompanyaments baix-l’acord, fonamental i el cinquè grau (baixos creuats) Baixos: Do, Sol, Re, La, Mi, Fa, Si bemoll, El meu bemoll i els seus respectius acords majors, menors, setenes i disminuïts. Moviments melòdics en els baixos.
  • Tocar motius fàcils en els basettis (mà esquerra)
  • Desenvolupament paral·lel de dues mans dins de la modalitat d'instrument triat (tecles, botons, baixos estàndard, bassetti)
  • Estudi dels diversos sistemes d'escriptura i grafies pròpies de l'instrument.
  • Coordinació, independència, simultaneïtat i sincronització dels diversos elements articulatoris: Dits, mans, avantbraç, manxa, etc.
  • Independència de mans i dits: Dues veus a la mateixa mà, diferència entre melodia i acompanyament
  • Control del so: Atac, manteniment i cessament del so; regularitat i graduació rítmica i dinàmica; simultaneïtat i independència de les parts en la interpretació de diverses textures.
  • Estudi de la manxa: Possibilitats i efectes, ocupació de respiració i atac, regularitat, dinàmica, accents d'avantbraç, braç, etc.
  • Estudi de la registració: canvis de registres durant la interpretació, coneixement aplicat de la funció dels registres per comprendre la relació entre l'escrit i l'escoltat, registració d'obres, etc.
  • Aplicació pràctica dels conceptes de “posició fixa” i “desplaçament de la posició” sobre els diferents manuals;  digitació de fragments en funció de les seves característiques musicals:  tempo, moviments melòdics, articulació, etc.
  • Aprenentatge de les diverses maneres d'atac i articulació digital (legato, staccato, etc.), articulació de manxa (trèmolo de manxa, bellow  shake) i de les combinacions d’ ambdues.

 

 

                                   II CICLE

 

 • Desenvolupament de la comprensió de les estructures musicals en els seus diferents nivells, motius, temes, períodes, frases, seccions, per arribar a través d'això a una interpretació conscient i no merament intuïtiva.
  • Tocar tots els acords majors i menors, en les seves tres posicions.
  • Peces amb una “petita velocitat”, melodies en terceres, staccato, non legato, arpegis majors i menors, moviments cromàtics per a tots dos manuals, obres simples a 2 o 3 veus (sempre portant una veu (com a mínim) amb manual esquerre (basseti), i una o dues amb el dret).
  • Acompanyament, baix-d'acord amb baixos en totes les posicions: majors, menors, setenes i disminuïts.
  • Utilitzar reguladors i dinàmiques sonores amb més freqüència, entre “p” i “F”, accents mitjançant l'ús de la manxa.
  • Experimentació, utilització i desenvolupament de les possibilitats  tímbricas de l'instrument. Utilització i perfeccionament dels diferents tipus d'articulacions.
  • Desenvolupament i perfeccionament de la regularitat del pols en la interpretació, amb un tempo que s’acobla  al caràcter de la peça.
  • Utilització coordinada de les tècniques de manxa, teclat i les tècniques combinades d'ambdues.
  • Introducció a la organologia de l'acordió. Coneixement de la família d'instruments de llengüeta lliure.
  • Adquisició de les tècniques bàsiques per  manteniment de l'instrument.
  • Assimilació del respecte al professor, als companys, al centre i els materials propis i aliens (instruments, material audiovisual, llibres,...).

 

 

                                                     METODOLOGIA

 

 

 • Selecció progressiva quant al grau de dificultat de les peces, exercicis i estudis del repertori acordeonístic  que es considerin útils per al desenvolupament conjunt de la capacitat musical i tècnica de l'alumne.
 • Assegurar que la postura que s'adopta per agafar l'instrument és la més adequada per a la pràctica i que els moviments que realitza estan coordinats. Cuidar la coordinació motriu i el grau de relaxació necessari per evitar sobreesforços i tensions.
 • Aprofitar totes les possibilitats sonores de l'instrument i garantir el seu manteniment.
 • Obtenir de l'instrument les possibilitats sonores i tímbriques des del coneixement de les seves característiques i del funcionament mecànic fins al maneig de la manxa.
 • Llegir textos a primera vista amb fluïdesa i comprensió emprant peces i estudis amb diferents motius rítmic-melòdics i tonalitats.
 • Memoritzar i interpretar textos musicals emprant progressivament les figures rítmiques, articulació i frasejo adequat al seu contingut. Realitzar els acords en totes les posicions progressivament començant per les tonalitats fàcils. Començar a tocar les peces en tonalitat de Do Major amb figures rítmiques bàsiques, i passar progressivament per les tonalides i noves figures rítmiques.
 • Fer els exercicis de coordinació de les mans utilitzant diferents practiques d'estudi: en diferent  tempo, exercicis rítmic-melòdics, posició de les mans etc.
 • Interpretar obres d'acord amb els criteris de l'estil corresponent. Utilitzar el tempo, l'articulació i la dinàmica com a elements bàsics de la interpretació. Experimentar amb ells fins a aconseguir una forma d'interpretació original.
 • Impulsar que l'alumne actuï com a membre d'un grup i manifestar la capacitat de tocar al mateix temps que escolta i s'adapta a la resta dels instruments o veus.
 • Incentivar la comprensió de la necessitat i importància de l'estudi diari, implicant als pares en l'estimulació i supervisió de l'estudi diari. Aplicació de tècniques d'estudi per obtenir una correcta utilització del temps, una seqüència lògica dels exercicis i l'autocrítica com a punt fonamental per l’autosuperació contínua.

Document Actions