Borsa de mediació per al lloguer social

Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el llogater més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

 

La borsa assigna l’habitatge a la persona sol·licitant que millor s’hi adapti tenint en compte la relació entre:

  • El preu del lloguer pactat amb el propietari i els ingressos de la unitat de convivència
  • La relació entre la superfície de l’habitatge o el nombre d’habitacions i la seva composició familiar.

 

Les persones propietàries que signen un contracte de lloguer a través de les borses reben les contraprestacions següents:

  • Assegurança de cobrament de les rendes, mitjançant els sistema Avalloguer que regula el Decret 54/2008, d’11 de març, pel qual s’estableix un règim de cobertures de cobrament de les rendes arrendatícies dels contractes de lloguer d’habitatges.
  • Assegurança multirisc, que inclou els desperfectes, durant tot el període de durada del contracte de lloguer.
  • Assegurança per garantir la defensa jurídica que es produeix en el cas d’impagaments.

 

Els requisits que han de complir els habitatges són:

  •  Estar desocupats en la data de la contractació del lloguer o de la cessió de l’habitatge
  •  Disposar de cèdula d’habitabilitat
Notícies: 
Preguntes més freqüents: 
Anuncis: