Comissió d'Igualtat

                 

                                                                                         

 

Llei 17/2015. De 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes

 

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en tots els àmbits.

 

 

 

Documents


Pla Intern d'Igualtat 2017 – 2021, del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.pdf 

 

 

 

Maleta per a la Igualtat. Fins a 12 anys. Zona ZER. Alt Pallars


Prestatgeria per a la Igualtat. Majors de 12 anys. Instituts


Contes NO sexistes. Fins a 12 anys. Biblioteques 

 

 

Coeducació


Xtec.Gencat. Coeducació i Igualtat de gènere

La coeducació comporta la promoció d'una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere. 

 

Enllaços


Treball Gencat .Igualtat d’oportunitats de dones i homes 


SIAD-Dona

 

 


 

La Comissió d’igualtat del Consell Comarcal s’ocupa de promoure i assolir la igualtat efectiva entre dones treballadores i homes treballadors del Consell Comarcal del Pallars Sobirà; és la responsable d’elaborar, implementar i avaluar el Pla d’Igualtat. Per dur-ho a terme es va aprovar el Pla Intern d’Igualtat del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (2017-2021), que és l’actual eina de treball per establir accions dirigides a promoure la igualtat en cadascun dels àmbits del Consell.

El Pla Intern consta de vuit línies estratègiques amb accions específiques a desenvolupar a curt i mitjà termini:

 1. Polítiques d’igualtat de gènere
 2. Comunicació, imatge i llenguatge
 3. Representativitat horitzontal i vertical de les dones
 4. Selecció del personal, avaluació de rendiment, formació, desenvolupament i promoció del personal
 5. Condicions laborals i política salarial: contracte, jornada i nivell salarial
 6. Assetjament sexual i per raó de sexe i actituds sexistes
 7. Salud laboral i condicions físiques de l’entorn de treball
 8. Conciliació de la vida personal, familiar i personal

                    

   Guia de llenguatge NO sexista       Díptic lectures NO sexistes

 

Formació

La llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix que cal facilitar programes de capacitació i formació específica al personal tècnic i als membres electes dels ens locals per a garantir que compleixen llurs funcions amb relació al que estableix aquesta llei.

Per tant, és imprescindible dotar de formació en matèria d’igualtat de gènere a totes aquelles persones que treballen per l’administració pública dins de la comarca per tal de poder aplicar aquest concepte a la pràctica diària dins del lloc de treball.

Assessoraments a ajuntaments i empreses

La llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix diverses actuacions que han d’assolir els ens locals de Catalunya així com les empreses en matèria de polítiques d’igualtat de gènere. Entre les diferents funcions destaquem:

Els ajuntaments que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.

 

Per tant, per complir amb la llei, tots aquells ens locals que tinguin 6 o més persones en plantilla, han de disposar d’un Pla d’Igualtat.

Pel que fa a les empreses, segons l’article 36 de la mateixa:

 • Totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
 • Els poders públics de Catalunya han d’afavorir l’elaboració i la implantació de plans d’igualtat a les empreses no esmentades anteriorment.
 • Les empreses de menys de 250 treballadors poden elaborar i implantar plans d’igualtat amb la consulta prèvia als representants dels treballadors.
Preguntes més freqüents: 
Anuncis: