Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

El SIAD Pallars Sobirà, és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.

SERVEIS:

  • Servei d’informació i assessorament, per informar les dones sobre l’exercici dels seus drets, proporcionant orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
    • Assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions de violència masclista, coordinant l’actuació i efectuant les derivacions pertinents i l’acompanyament necessari, per a l’abordatge d’aquest tipus de violència. 
    • Coordinació amb els serveis socials i altres recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.)
  • Servei d’Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres serveis. Els serveis d’assessorament jurídic els porta a terme una advocada amb coneixements específics de l’aplicació desl dret des de la prespectiva de gènere. 
  • Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis. Aquest servei el porta a terme una psicòloga amb la formació específica en l’atenció, detecció de situacions de violència masclista i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al procés de recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.


Altres:

  • Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení- Afavorir la iniciativa i/o col.laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques de dones.

El SIAD, s’implementa amb el suport de l’Institut Català de les Dones, de la Generalitat de Catalunya.


Contacte:

Eva Lluvich

E-mail: [email protected]

Telèfon: 973 620107

FAX: 973 620078

Adreça: c/ del Mig, 9  25560 SORT

 

Servei d’atenció i acolliment d’urgència

Serveis que faciliten acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violència masclista i, si escau, a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, han de facilitar recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi.

  • Protocol Bàsic d’Actuació en casos de violència masclista (900 900 120)
  • Pla Violència familiar o domèstica “RESPOSTA URGENT”


Adreça i telèfon:
Serveis Socials
Consell Comarcal del Pallars Sobirà
C/ del Mig, 9
25560 SORT
Tel. 973 620107
Horaris d’atenció: Cal concertar cita

Preguntes més freqüents: 
Anuncis: