Ajuts al lloguer per a joves (fins als 35 anys)

Ajuts al lloguer per a joves

La Generalitat de Catalunya té en marxa, des de l’any 2005, la línia Ajuts al Lloguer Just per facilitar el procés d’emancipació dels i les joves d’entre 18 i 35 anys.

A partir de l'1 de gener de 2008 aquesta línia es reforça amb l’entrada en vigor de l’anomenada Renda Bàsica d’Emancipació, una nova prestació adreçada específicament al col•lectiu de joves d’entre 22 i 30 anys.

A continuació t’expliquem en què consisteixen aquestes ajudes que gestiona la Generaliat:

Aquestes dues són ajudes incompatibles, és a dir només et pots beneficiar d'una de les dues. Per als menors de 30 anys recomanem la Renda bàsica d'emancipació, doncs la tramitació és més senzilla.

AJUTS AL LLOGUER JUST

Qui pot sol·licitar aquest ajut?

Els joves de fins a 35 anys d’edat, sempre que els compleixin dins del termini de presentació de les sol·licituds i que, a més:

  • La renda del lloguer sigui com a mínim 90 € al mes.
  • La unitat de convivència tingui uns ingressos anuals ponderats no superiors a 2,5 vegades l’IPREM, segons les zones geogràfiques vigents (vegeu taula adjunta).
  • Els ingressos mínims anuals de la unitat de convivència siguin de 5.500 €.

En cap cas no es concediran ajuts al lloguer quan el contracte s’hagi signat entre persones que tinguin relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills, néts).

 

Qui forma la unitat de convivència?

Tots els ocupants de l'habitatge llogat, tant si tenen parentiu entre si com si no en tenen. S'entén que els ingressos de la unitat de convivència són els de tots els ocupants de l'habitatge.

 

Què s'entén per lloguer a l'efecte d'aquest ajut?

S'entendrà com a lloguer la suma de tots els conceptes del rebut que el llogater paga al propietari.

 

Quina és la quantia de l'ajut que podem obtenir?

La quantia de l'ajut és la diferència entre el lloguer d'equilibri i el lloguer just, sense superar en cap cas un màxim de 240 € mensuals (2.880 € anuals) i un mínim de 20 € mensuals, quan el resultat dels càlculs que determinen la subvenció sigui inferior a aquesta quantia.

 

Què és el lloguer concertat o d'equilibri?

És el lloguer establert en el contracte de lloguer, amb les actualitzacions anuals que preveu la Llei d'arrendaments urbans (LAU), que queda reflectit en l'últim rebut de lloguer.

En tot cas, el lloguer mínim que haurà de satisfer el llogater directament serà de 90 € mensuals.

 

Què és el lloguer just?

És l'import màxim que hauria de satisfer el llogater. Aquest import no hauria d'excedir de:

• Unitats de convivència amb ingressos inferiors a 1 vegada l'IPREM: 20% dels ingressos.

• Unitats de convivència amb ingressos entre 1 i 2,5 vegades l'IPREM: 30% dels ingressos.

 

Com es calcula el lloguer just?

1r.- S'han de multiplicar els ingressos totals bruts acreditats de la unitat de convivència, depenent dels membres que formen la unitat de convivència, pels següents coeficients:

» Una persona sola:  1 
» 2 membres:           0,93
» 3 membres:           0,83 
» 4 membres:           0,77 
» 5 membres o més: 0,70

La unitat de convivència la formen tots els ocupants de l'habitatge, tant si existeix parentiu entre ells com si no. Per tant, s'entén que els ingressos de la unitat de convivència són els de tots els ocupants de l'habitatge.

2n.- Si els ingressos acreditats no superen 1 vegada l'IPREM, el Lloguer Just és el 20% del que resulti del càlcul del punt 1r.

Exemple:
Una unitat de convivència de 2 membres que justifiqui uns ingressos de 7.000 € anuals, i l'habitatge està situat a Badalona, i paguen un lloguer mensual de 400€. El lloguer just seria el següent:
Badalona és Zona A, per tant no supera 1 vegada l'IPREM (9.219,79 €)
7.000 € x 0,93 = 6.510 €. El 20% de 6.510 € = 1.302 € anuals

El lloguer just per a aquesta unitat de convivència és de 1.302 € anuals (108,5 € mensuals)

Si paguen 400 € estan dintre del lloguer d'equilibri.

En aquest supòsit la quantia de l'ajut seria de 291,5 € cada mes (la diferència entre el lloguer que paguen, 400 €/mes, i el lloguer just, 108,53€). Això no obstant, l'ajut màxim que pot rebre és de 240 € mensuals.


3r.- Si els ingressos acreditats estan entre 1 i 2,5 vegades l'IPREM, el lloguer just és el 30% del que resulti del càlcul del punt 1r.

Exemple:
Una unitat de convivència de 2 membres, que justifiqui uns ingressos de 9.500 € anuals, l'habitatge està situat a Badalona i paguen un lloguer mensual de 400 €. El lloguer just seria el següent:

Badalona és zona A, per tant:

Supera 1 vegada l'IPREM ( 9.219,79 €), però no supera 2 vegades l'IPREM (23.049,48 €)
9.500 x 0,93 = 8.835 €. El 30% de 8.835 € = 2.650,5 € anuals

El lloguer just per a aquesta unitat de convivència és de 2.650,5 € anuals (220,88 € mensuals).

Si paguen 400 € estan dintre del lloguer d'equilibri.

En aquest supòsit la quantia de l'ajut seria de 179,12 €/mes (la diferència entre el lloguer que paguen, 400 €, i el lloguer just , 220,88 €/mes).

 

I si el lloguer que es paga és inferior a 90€ al mes?

En aquest cas no tindrien dret a ajut, ja que l’import mínim que ha de pagar el llogater és de 90 € al mes

 

I si la quantia del lloguer a pagar és inferior al lloguer just?

En aquest cas, no es tindria dret a l'ajut.

Exemple:

Una unitat de convivència de 2 membres que justifiqui uns ingressos de 8.000 € anuals, l'habitatge està situat a Badalona i paguen un lloguer mensual de 120 € . El lloguer just seria el següent:

Badalona és zona A, per tant, no supera 1 vegada l'IPREM (9.219,79 €).

8.000 € x 0.93 = 7.440 €. El 20% de 7.440€ = 1.488 anuals.

El lloguer just per a aquesta unitat de convivència és de 1.488 € anuals (125 € mensuals).

En aquest supòsit no tindria dret a cap ajut ja que el lloguer que paga és inferior al Lloguer Just.

 

Com se sol·licitarà aquest ajut quina documentació cal adjuntar?

Per als nous sol·licitants:

Cal presentar la sol·licitud corresponent, segons el model normalitzat per la Secretaria d'Habitatge, juntament amb:

a) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del DNI/NIF/NIE del/de la sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència, o document d'identificació equivalent.

b) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant. En cas que el/la sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge, sigui el cònjuge del titular contractual, haurà d'acreditar el dret d'ús sobre l'habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s'escau, el conveni de separació o divorci.

c) Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2008 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o quan no es disposi dels rebuts, altres documents amb què s'acrediti que s'està al corrent de pagament.

d) Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona sol·licitant i de les persones que conviuen a l'habitatge amb data anterior a la resolució de la subvenció.

e) Justificant dels ingressos del / la sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència :

f) Justificant dels ingressos del / la sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència :

- Informe de la vida laboral del/de la sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral.

- Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF), corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini vençut a la data de presentació de la sol·licitud ( any 2006) .

- En el cas que el/la sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l´impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), s´aportarà certificat d´Imputacions de la Renda de les Persones Físiques.

Els sol·licitants no caldrà que aportin el certificat tributari, quan els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds tinguin el consentiment previ de totes les persones de la unitat de convivència per obtenir-lo per via telemàtica. Per això, caldrà formalitzar l'autorització corresponent (apartat j).

De manera excepcional, en altres situacions especials en les quals no es puguin justificar ingressos, amb els documents esmentats, o quan durant l'any en què es fa la sol·licitud es produeixi un canvi important en algun dels membres de la unitat de convivència, en relació amb la seva situació laboral i/o d'ingressos percebuts, respecte a l'exercici anterior, com passar a l'atur, viduïtat, separació o divorci, etc., cal aportar:

- Declaració responsable d´ingressos, segons model normalitzat per la Secretaria d´Habitatge (http://mediambient.gencat.net/Images/43_101792.pdf, http://mediambient.gencat.net/Images/43_101793.doc) i
- Informe emès pels serveis socials municipals o pels tècnics mediadors de les borses en conveni, sens perjudici de la corresponent comprovació administrativa. A més, segons la situació laboral en què es trobi, també haurà d'aportar:

- Pensionista: justificant de les pensions contributives i no contributives percebudes en l'exercici de 2006 i justificant d'altres ingressos que puguin tenir. Si no es cobra pensió, cal aportar el certificat de pensió negativa.

- En actiu/va: certificat de retencions i ingressos de l'empresa o empreses, corresponent a l'any 2006, o les últimes nòmines i justificants d'altres ingressos que pugui tenir.

- Autònom/a: declaracions trimestrals de l'IVA de l'any 2006.

- Aturat/da: certificat de l'INEM, lliurat per l'OTG on està inscrit, en el qual figuri la quantia de la prestació rebuda l'any 2006.

f) Full de transferència bancària normalitzat, a nom del sol·licitant.

g) Declaració responsable sobre si s'han sol·licitat i/o obtingut altres ajuts per la mateixa finalitat, i de no trobar-se en cap circumstància prevista a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

h) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

i) Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social o de no estar subjectes a obligacions en aquesta matèria, segons els casos.

j) Autorització de l'interessat i de totes les persones de la unitat de convivència perquè l'Administració o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin demanar certificats tributaris i de compliment de les obligacions tributàries, a l'Agència Tributària relatius al nivell de renda (IRPF), l'informe de vida laboral a la Seguretat Social i el certificat de convivència del padró corresponent.

Per als sol·licitants que han estat beneficiaris de l'ajut al lloguer en l'anterior convocatòria:

Els sol·licitants que han estat beneficiaris de subvencions per al pagament de lloguer en la convocatòria de 2007, per tal de rebre a l´any 2008 la mateixa quantia de subvenció, han de presentar l'imprès de sol·licitud, i signar la corresponent declaració responsable conforme es compleixen les condicions exigides a la convocatòria de 2008.

 

Qui rebrà aquest ajut?

La persona arrendatària, titular del contracte de lloguer.

 

On es pot tramitar aquesta subvenció i quan?

  • A les Borses Joves d'Habitatge convingudes amb la Secretaria de Joventut.
  • Si no hi ha borsa Jove al municipi, també es poden presentar a les Borses de Mediació per al Lloguer Social convingudes amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Els impresos de sol·licitud, així com la resta de formularis que es demanen, es poden trobar a les mateixes oficines o bé els podeu descarregar tot seguit.

Sol·licitud d’Ajut al Lloguer Just per a nous sol·licitants:
PDF
WORD

Sol·licitud d’Ajut al Lloguer Just per a antics perceptors:
PDF
WORD

Declaracions responsables:
PDF
WORD

Autorització perquè una Administració pública o entitat col·laboradora pugui recaptar dades tributàries a l’Agència Tributària relatius al nivell de renda (IRPF):
PDF
WORD

Sol·licitud de transferència bancària:
PDF
WORD

 

Fins quan es pot demanar l'ajut?

Antics sol·licitants, perceptors de l'ajut en anteriors convocatòries: fins al 30 de juny de 2008.
Nous sol·licitants amb contractes anteriors a l'1/1/08: fins al 30 de juny de 2008.
Nous sol·licitants amb contractes realitzats o supervisats per les Borses de Mediació o les Borses Joves, a partir de l'1/1/08: fins al 31 d'octubre de 2008.

 

ANNEXOS

Taula d'ingressos familiars màxims, equivalents a 1 vegada l'IPREM*
La quantia d'1 vegada l'IPREM, depenent del nombre de membres que formen la unitat familiar i la zona on està ubicat l'habitatge, per a sol·licituds d'ajuts presentades a partir de l´1 de juliol de 2007 i fins al 30 de juny de 2008 , és de:

 

  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 o més
A  8.943,20  9.219,79  9.616,34  10.162,73  10.774,94
B  8.384,25  8.643,56  9.015,32  9.527,56  10.101,51
C  7.891,06  8.135,11  8.485,01  8.967,11  9.507,30
D  6.707,40  6.914,85  7.212,26  7.622,05  8.081,20


Taula d'ingressos familiars màxims, equivalents a 2,5 vegades l’IPREM
La quantia de 2,5 vegades l'IPREM, depenent del nombre de membres que formen la unitat familiar i la zona on està ubicat l'habitatge, per a sol·licituds d'ajuts presentades a partir de l´1 de juliol de 2007 i fins al 30 de juny de 2008 , és de:

 

  1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 o més
A  22.358,00  23.049,48  24.040,86  25.406,82  26.937,35
B  20.960,63  21.608,89  22.538,31  23.818,89  25.253,77
C  19.727,65  20.337,78  21.212,52  22.417,78  23.768,25
D  16.768,00  17.287,11  18.030,65  19.055,11  20.203,01

 

Zona A:

BADALONA, BARCELONA, CASTELLDEFELS, CERDANYOLA DEL VALLÈS, CORNELLÀ DE LLOBREGAT, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, GAVÀ,
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L´, MASNOU, EL, MATARÓ, MOLINS DE REI
MOLLET DEL VALLÈS, MONTCADA I REIXAC, PRAT DE LLOBREGAT, EL
SABADELL, SANT ADRIÀ DE BESÒS, SANT BOI DE LLOBREGAT
SANT CUGAT DEL VALLÈS, SANT FELIU DE LLOBREGAT, SANT JOAN DESPÍ
SANT JUST DESVERN, SANTA COLOMA DE GRAMENET, SITGES, TERRASSA
VILADECANS

 

Zona B:

ALELLA, BADIA, BARBERÀ DEL VALLÈS, CABRERA DE MAR, CABRILS
GRANOLLERS, GIRONA, IGUALADA, LLEIDA, MANRESA, MARTORELL
MATADEPERA, MONTGAT,PALLEJÀ, PAPIOL, EL, PREMIÀ DE DALT, PREMIÀ DE MAR, REUS, RIPOLLET, RUBÍ, SALT, SANT ANDREU DE LA BARCA, SANT QUIRZE DEL VALLÈS, SANT VICENÇ DELS HORTS, SANTA COLOMA DE CERVELLÓ, SARRIÀ DE TER, TARRAGONA, TEIÀ, TIANA, VIC, VILAFRANCA DEL PENEDÈS, VILANOA I LA GELTRÚ, VILASSAR DE DALT, VILASSAR DE MAR

 

Zona C:

ABRERA, AMPOSTA, BANYOLES, BLANES, CAMBRILS, CARDEDEU, ESPARRAGUERA, FIGUERES, OLOT, PARETS DEL VALLÈS, POLINYÀ, PUIGCERDÀ, SANT CELONI, SANT FOST DE CAMPSENTELLES, SEU D'URGELL LA, TORTOSA, VALLS, VENDRELL EL, VIELHA E MIJARAN,VILASECA

 

Zona D:

La resta de municipis de Catalunya

 

Normativa

Resolució MAH/883/2008, de 25 de març, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per la qual es convoquen les subvencions corresponents a l'any 2008 per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d'exclusió social per motius residencials, i se n'aproven les bases reguladores (codi HA 04/08).

DOGC núm. 5100 de 31.03.2008

 

AJUTS DE RENDA BÀSICA D'EMANCIPACIÓ

En què consisteix?

És un prestació adreçada als joves d’entre 22 i 30 anys (la prestació s'interromp quan es compleixen els 30 anys).

La poden rebre els emancipats, amb contracte de lloguer vigent, o els que s'han d'emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer. Aquests joves poden rebre:

- 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.

- 600 € de préstec sense interessos, per a la fiança. Aquesta quantitat s'ha de retornar en el termini de quatre anys des del reconeixement de l'ajut, o quan es deixi de rebre la renda d’emancipació.

- 120 €, si es necessita aval, per a les despeses de la seva tramitació.

 

Quines condicions cal complir?

 - Disposar d'una font regular d'ingressos que no superi els 22.000 euros bruts anuals.
Això inclou als treballadors per compte d’altri, als treballadors per compte propi, els becaris d'investigació i els perceptors d'una prestació d’atur o d’una pensió d’incapacitat.

- Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d'antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una durada prevista de la font d'ingressos d’almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.

- Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge que es destini a domicili habitual i permanent. L'habitatge objecte del contracte de lloguer no ha d'estar acollit a cap règim de protecció pública.
- Els estrangers no comunitaris han de tenir la residència legal permanent a l’estat espanyol.

- No ser propietaris d'un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi. No ser titulars de béns i drets amb un valor superior a 108.182 €.

- No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts tant del titular com de la seva parella) amb l'arrendador de l'habitatge habitual.

 

Quines són les característiques d'aquesta prestació?

- La durada és de 4 anys, siguin o no consecutius (es pot fraccionar la durada de la prestació, si encara es compleixen els requisits).

- És una prestació de caràcter individual i només n'hi haurà una per habitatge habitual llogat. En el cas que hi hagi més d'un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.

- Es podrà sol·licitar un reconeixement provisional del dret a aquesta prestació abans de llogar un habitatge. En aquest cas, la resolució provisional tindrà una validesa de 3 mesos. Transcorregut aquest termini, el/s beneficiari/s hauran de presentar una nova sol·licitud i aportar la documentació corresponent.

- El pagament de la prestació de 210 € es realitzarà cada mes, a partir del mes següent a la seva sol·licitud, després de comprovar que l'arrendatari ha fet la transferència de la renda mensual a l'arrendador.

- El préstec (600 €) i el cost de l'aval (120 €) només podran ser percebuts una única vegada i es concediran només per a contractes nous.

 

Quins altres requisits cal complir?

- La domiciliació bancària d'aquesta prestació en una entitat de crèdit.

- La domiciliació bancària del pagament del lloguer en una entitat de crèdit col·laboradora.

- Estar al corrent del pagament periòdic del lloguer de l'habitatge.

- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- El manteniment d'aquesta prestació exigirà que es continuïn complint les condicions per al reconeixement del dret a rebre-la. Per a calcular els ingressos màxims no es computarà l’import de la renda bàsica d'emancipació, percebuda en l'anualitat corresponent.

 

Quan es pot demanar?

Aquesta prestació està en vigor des de l'1 de gener del 2008. La Secretaria d'Habitatge comprovarà que es compleixen tots els requisits per percebre aquests ajuts i notificarà al/s sol·licitant/s la corresponent resolució en un termini màxim de dos mesos.

 

On es pot demanar?

 

Quina documentació cal presentar?

Cal presentar la sol·licitud corresponent segons el model oficial (més avall), juntament amb:
- Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada del NIF/NIE del/s la/les persones sol·licitants, titulars del contracte de lloguer.
- En cas dels estrangers comunitaris, original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del passaport. Els estrangers no comunitaris han de presentar justificant de tenir la residència legal i permanent a l’estat espanyol.
 - Justificant de tenir una font regular d'ingressos:
A.- Treballadors autònoms:
- Original i fotocòpia, o fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini vençut a la data de presentació de la sol·licitud, dels/de la/les persones sol·licitants.
- Cas de no haver presentat la declaració per no estar obligat/s a fer-ho, l'acreditació dels ingressos es farà mitjançant una declaració responsable.

B.- Treballadors per compte d' altri, becaris d'investigació o en cas de percebre una prestació social pública de caràcter periòdic:
- Certificat d'ingressos o de la prestació social rebuda de l'any en curs.
- Informe de vida laboral amb una antiguitat com a mínim de 6 mesos, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud. En cas de no haver treballat els 6 mesos anteriors al de la sol·licitud de la prestació, còpia d'un contracte laboral que acrediti que es rebran ingressos de forma regular en els 6 propers mesos comptats des del dia de la sol·licitud.
- Número del compte bancari del beneficiari a través del qual s'efectuarà el pagament del lloguer i el cobrament dels ajuts.
- Número del compte bancari de l'arrendador en el qual el beneficiari transferirà el pagament mensual de la renda de lloguer.
- Còpia del contracte de lloguer.
- Declaració responsable segons model oficial (més avall) en relació a: No existir parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d' afinitat amb l'arrendador. No ser propietaris d'un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi. No ser titulars de béns i drets amb un valor de 108.182,18 €.
- En cas de tenir actualment un habitatge en propietat: últim rebut de l’IBI.

És imprescindible fer constar a la sol·licitud d'ajuts la referència cadastral de l'habitatge que es lloga i el NIF de l'arrendador.

La sol·licitud d'aquests ajuts implicarà l'autorització a la Secretaria d'Habitatge de la Generalitat per demanar la informació que sigui necessària per acreditar el compliment o manteniment dels requisits a les administracions i entitats de crèdit col·laboradores. L'interessat o els interessats presentarà/n la resolució de reconeixement definitiu del dret a la renda bàsica d'emancipació a l'entitat de crèdit col·laboradora a través de la qual hagi/n sol·licitat rebre el/s ajut/s. L'entitat de crèdit ho comunicarà a l’Administració després de comprovar que el llogater ha realitzat la transferència de la renda mensual al propietari, ingressarà en el compte bancari del beneficiari l’import de la prestació.

 

On es pot demanar més informació?

- Al telèfon 012, d'atenció ciutadana
- Al portal www.jove.cat
- Al web de la Secretaria de Joventut: www.gencat.cat/joventut
- A les Borses Joves d’Habitatge i a les Borses de Mediació per al Lloguer Social
- A les oficines locals d’habitatge
- Al web del Departament de Medi Ambient i Habitatge: www.gencat.cat/habitatge
- A la Secretaria d'Habitatge (c. Aragó, 244, Barcelona) i als serveis territorials de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre.
- A ADIGSA (seus territorials i seu de Barcelona).

 

És compatible aquesta prestació amb els ajuts al lloguer vigents?

La renda d'emancipació és compatible amb les deduccions fiscals a favor del llogater, però no amb els ajuts al lloguer per a joves oferts fins ara. Si tens entre 22 i 30 anys, a la Borsa Jove d’Habitatge o a l’oficina col·laboradora t’informaran de quina prestació et resulta més beneficiosa. Si en tens fins a 35 però estàs fora d’aquesta franja d’edat, pots acollir-te als ajuts al lloguer vigents (amb unes condicions molt similars) que es convocaran durant el mes de febrer. Les persones que l’any passat ja gaudissin d’aquesta ajuda, podran triar quina prestació prefereixen quan renovin la sol·licitud.

 

Descarrega’t la sol·licitud de la prestació