Recaptació de tributs locals

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals ve al Consell Comarcal cada dimarts de 10 h a 13 h i recapta els següents tributs locals:

  • IBI urbana
  • IBI rústica
  • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica
  • Plusvàlua
  • Cambra de Comerç (beneficis renda sobre activitats empresarials i sobre societats)
  • Taxes municipals (dels ajuntaments que han delegat la recaptació)