Prova pilot de compostatge comunitari

Department: 
Medi Natural
El compostatge és un procés natural de descomposició de la matèria orgànica en què intervenen organismes descomponedors i unes condicions d’oxigen, humitat i temperatura adequades perquè aquests organismes es desenvolupin sobre la matèria i la converteixin en compost.

El compostatge comunitari és una experiència nova al Pallars Sobirà que substituirà al sistema convencional de recollida de la fracció orgànica. Aquesta prova pilot s’implantarà en quatre nuclis de la comarca i el seu bon resultat esdevindrà un model a seguir per als altres pobles que la integren.

En el compostatge comunitari cada productor es converteix en el seu propi gestor, els habitants del nucli intervenen directament en el reciclatge de la seva matèria orgànica i la seva col·laboració és important perquè els objectius establerts en aquest projecte es compleixin.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és reduir la quantitat de matèria orgànica que va a parar als contenidors de rebuig i posteriorment a l’abocador. El compostatge és un element clau en la gestió correcta dels residus i una activa aportació a la protecció del medi ambient.

Estaron i Escós són dos dels nuclis del Pallars Sobirà on ja ha començat aquesta experiència. S’han instal·lat uns compostadors de 800 litres de capacitat i s’ha donat un cubell d’orgànica a cada família. Els habitants d’aquests nuclis estan participant plenament en aquesta prova pilot, aboquen els seus residus orgànics al compostador juntament amb el material estructural ( fulles seques, serradures...) que poden trobar al costat del compostador per tal de que la massa sigui més esponjosa i deixi entrar l’oxigen suficient.