La Direccio General de Turisme i l’Institut Català de Finances engeguen el nou Pla d’ajuts 2010 per PIMES del sector del Turisme

Department: 
Turisme

Objecte

L’ajut consisteix en l’atorgament de
préstecs per l’Institut català de Finances per a projectes d’inversió en
innovació turística per un import comprès entre 80.000 € i 300.000 €.

Es podrà finançar fins un màxim del 80% de l’import de la inversió o projecte a realitzar, IVA exclòs.

El termini serà de 10 anys, amb un any de carència.

El tipus d’interès dels préstecs serà zero.

Beneficiaris

Les empreses beneficiàries dels ajuts
són les petites i mitjanes empreses (PIME) del sector turístic. S’entén
per PIME, als efectes de l’ordre, l’empresa que ocupi menys de 250
treballadors i el volum de negoci anual de la qual no excedeixi de 50
milions d’euros o el seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions
d’euros.

Projectes incentivables :

a) Les inversions que renovin o ampliïn
els seus actius productius o béns d’equipament i de forma especial en
temes de seguretat i salubritat de les instal·lacions.

b) Les despeses i inversions que creïn nous productes turístics.

c) Les inversions i despeses que
implantin inversions i despeses en la  millora d’eficiència energètica i
en temes de millora ambiental (tractament de les aigües, estalvi de
consum d’aigua i en el tractament de residus).

d) Les inversions i despeses que
implantin un pla de millora dels equipaments informàtics i de software
adreçats a la millora de la gestió interna, a la comercial i a la
promoció dels seus serveis.

Les inversions i despeses s’han d’haver realitzat entre l’1 de juny de 2009 i el 31 de desembre de 2010.

Presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar a:

  • A la seu de la Direcció General de Turisme del Departament
    d’Innovació, Universitats i Empresa, Passeig de Gràcia, 105. 08008
    Barcelona.
  • A la seu de l’Oficina de Gestió Empresarial, Av. Diagonal, 662-664. 089034 Barcelona.

i a qualsevol de les seus dels Serveis
Territorials del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, a les
adreces de les següents demarcacions: a Lleida , Av. Del Segre, 7
(Edifici Terraferma). 25007 Lleida,

I també en qualsevol dels llocs i per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

Per més informació podeu consultar la
web del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa-Direcció general
de Turisme, o trucar a l’Oficina de turisme del Pallars Sobirà, al tel.
973 62 10 02.