Anunci d’aprovació de les bases i convocatòria del concurs per a la creació del nou logotip de Turisme del Pallars Sobirà.

Department: 
Turisme

El Ple del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la seva sessió de 10 de novembre de 2011 ha resolt aprovar les bases i la convocatòria per a la participació en el concurs pel disseny del logotip Turisme del Pallars Sobirà.

1. OBJECTIU

L’objectiu del Concurs és establir un logotip destinat a ser la imatge de turisme del Pallars Sobirà, que sigui representatiu de la comarca i identifiqui els atractius que la caracteritzen.
El nou logotip serà la imatge que acompanyarà el nou material promocional editat per l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en totes aquelles activitats, campanyes, serveis, programes, publicacions, etc. que realitzin a partir de la seva presentació.

2. PROCEDIMENT

Per al Concurs s’estableix un procediment obert de participació. Per a la selecció del logotip guanyador s’utilitzarà la fòrmula de concurs amb intervenció de jurat.

3. PARTICIPANTS

El Concurs està obert a qualsevol persona física o jurídica, professional de les arts gràfiques, que desitgi participar.

4. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El termini d’admissió de propostes estarà obert fins a les 15 hores del dia 14 de desembre de 2011. Els dissenys que es presentin a concurs s’hauran de presentar al registre del Consell Comarcal del Pallars Sobirà situat al c/del Mig, núm. 9 de Sort, indicant nom i cognoms de l’autor, telèfon de contacte i adreça postal.

Els dissenys s’hauran de presentar mitjançant una memòria USB, o un CD (en format vectorial) i amb una resolució mínima de 300 dpi, i en versió impresa amb una bona resolució. Els logotips hauran d’anar acompanyats d’una breu explicació i de documentació relativa a la manera d’adaptació del logotip a diferents espais i formats.
En l’ofici del registre d’entrada hi ha de constar com a referència: Concurs per al disseny del logotip de turisme del Pallars Sobirà.
El guanyador serà avisat oportunament abans de l’acte de publicació del logotip guanyador. La participació en el concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

El jurat prendrà les seves decisions amb total independència i en base als criteris de valoració que determini que, en tot cas, hauran de basar-se en criteris artístics i simbòlics de les propostes.
A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valorarà de manera positiva aquelles propostes que mostrin com s’adapta el logotip a espais i formats possibles on es pugui incloure, com per exemple, tríptics, fullets, publicacions, pàgines web, etc.
El motiu del logotip ha d’estar relacionat amb la comarca del Pallars Sobirà.
El disseny és lliure i ha de ser un conjunt format per logotip i l’eslògan turístic adaptable a altres idiomes, l’eslògan és el següent: Valls de l’Alt Pirineu.

6. JURAT I VEREDICTE

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del Concurs estarà constituït per les següents persones del Consell Comarcal del Pallars Sobirà:
- President del Consell Comarcal
- Vicepresidenta del Consell Comarcal
- Cap d’Àrea de Turisme del Consell Comarcal
- Gerent del Consell Comarcal
- Tècnic de turisme del Consell Comarcal
Actuarà de secretària del jurat la pròpia tècnica del turisme.

Les funcions assignades al jurat són les que es detallen a continuació:
- L’admissió de les propostes presentades, mitjançant l’aixecament d’acta en la qual figuraran, si s’escau, les propostes no admeses.
- Resoldre i adjudicar el premi a la proposta guanyadora del concurs.
- La interpretació de les bases i la resolució de possibles qüestions que pugui generar el concurs.
El veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web del Consell Comarcal del Pallars Sobirà (http://www.pallarssobira.cat) i en el tauler d’anuncis comarcal el dia 24 de desembre de 2011.
El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs amb noves bases al qual hauran de presentar-se nous treballs. La decisió del jurat serà inapel·lable.

7. PREMI

S’estableix un premi únic per a la proposta que hagi resultat seleccionada que ascendeix a 1.000 euros (del qual caldrà deduir les retencions establertes a la Llei i Reglament de la renda de les persones físiques que regeixin per l’any 2011).

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que tindrà completa llibertat per utilitzar-lo. El Consell Comarcal del Pallars Sobirà tindrà el dret de la propietat industrial i el copyright.
Així mateix, l’autor/a del logotip prestarà la seva autorització per tal que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà o qualsevol dels 15 ajuntaments de la comarca puguin modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora, sempre amb el permís del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Sort, 9 de novembre de 2011
Llàtzer Sibís i Goset, President