Nou decret d'habitabilitat

Aquest nou decret regula les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant de nova construcció com preexistents, amb l’objectiu de flexibilitzar les exigències de disseny i adequar-se a la nova realitat socioeconòmica. 
Una altra novetat és la voluntat de potenciar la rehabilitació establint una regulació específica i un marc més flexible que la faci viable des del punt de vista tècnic i econòmic. A més, gràcies a les modificacions que introdueix la Llei de promoció de l’activitat econòmica, s’estableix que la cèdula no pot denegar-se per raons de requeriments urbanístics.
 
El text també introdueix canvis pel que fa a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat. Es potencia la tramitació de les sol·licituds per la via telemàtica i se suprimeixen documents relatius a les llicències d’ocupació o als certificats de compliment de control de qualitat. 
 
Així mateix, el decret amplia la vigència de la cèdula de primera ocupació de 15 a 25 anys per als habitatges de nova construcció. Es manté la vigència de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions. També són per a 15 anys les que es concedeixen als pisos rehabilitats, que s’anomenaran cèdules de primera ocupació de rehabilitació. 
 
A l'Oficina Local d'Habitatge del Consell Comarcal es pot tramitar la cedula d'habitabilitat.