PLA INTERN D’IGUALTAT DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ 2017-2021

PLA INTERN D’IGUALTAT DEL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ 2017-2021

 

Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.


Els plans d'igualtat fixen els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

 

El 23 de juliol de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en l’article 15 diu “ 1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que gestionen serveis públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de les condicions de treball” i “ 2. Els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de treball.

(...)”

 

Per donar compliment a aquest mandat legal el Consell Comarcal del Pallars Sobirà va constituir la Comissió d’Igualtat el novembre de 2016 formada per la gerència i vicepresidència del CCPS, la coordinadora de serveis socials, la tècnica del SIAD i Igualtat i el representant del comitè d’empresa, per tal de realitzar la diagnosi de la situació i la redacció del pla de l’ens comarcal; Pla  d’igualtat que va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal el dia 16/06/2017 amb vigència fins el 16/06/2021.

 

Un cop aprovat es va enviar al Registre de Plans d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, encarregat d’atorgar a les empreses i organitzacions un certificat oficial d'adequació del seu Pla a la legalitat vigent, certificat emès el dia 18/09/2017.

 

Perquè tothom pugui conèixer el contingut del Pla aquest es pot consultar a l’apartat de transparència de la pàgina web del Consell Comarcal del Pallars Sobirà:

https://www.seu-e.cat/documents/2789477/7284602/Pla+Intern+d%27Igualtat+2017-2021/b99c7dca-eefd-40d6-a511-bc8ad272cb57