Feina

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos aprovada per Decret de Presidència núm.

Llegir tot...

S'ha publicat a l'e-tauler d'edictes el resultat final del procés selectiu de Tècnic/a compartit de Joventut.

Més informació consulteu l'anunci a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=122151&idens=8102650006

S'ha publicat a l'e-tauler d'edictes el resultat final del procés selectiu de Tècnic/a compartit de Joventut.

Més informació consulteu l'anunci a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=122151&idens=8102650006

Es fa públic que el President d'aquesta Corporació ha emès un Decret de presidència amb núm. 142/2017 de data 27 de juliol de 2017 en el qual es declara aprovada la relació de candidats admesos, conforme han assolit la puntuació mínima de 2 punts en la fase de valoració de currículums prevista a les bases, i la relació d'exclosos, per no haver assolit la puntuació mínima de 2 punts en la fase de valoració de currículums prevista a les bases.

Llegir tot...

Es fa públic que el President d'aquesta Corporació ha emès un Decret de presidència amb núm. 134/2017 de data 20 de juliol de 2017 en el qual es declara aprovada la relació de candidats admesos i exclosos del procés selectiu "Tècnic Compartit de Joventut", es designa i convoca el tribunal qualificador, s'ordena iniciar el tràmit de valoració de currículums, es fixa la data de les proves d'entrevistes personals per als candidats que superin almenys 2 punts en la fase de valoració de currículums.

L’objecte de la convocatòria és la contractació temporal, en règim laboral, d’un lloc de treball de tècnic/a de joventut compartit, mitjançant concurs de mèrits. Consulteu la convocatòria completa i les bases al BOP nº 113 de 13 de juny de 2017.

Llegir tot...

6 mesos de pràctiques remunerades a iniciar el 15/11/2016 al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Jornada completa – sou d’11.000 euros/bruts en total per a cada jove.  

Requisits:

Llegir tot...

OFERTA LABORAL TEMPORAL DE PEÓ PER A LA PLANTA DE COMSPOSTATGE DE SORT I ATENCIÓ A LA DEIXALLERIA.

Temporal: 6 mesos

 

CONSULTAR ELS DOCUMENTS ADJUNTS:

1- OFERTA LABORAL.

2- FASES DEL PROCÉS

3- CRITERIS DE SELECCIÓ.

 

 Informació  i/o  consultes: Anna Palau 

Oferta laboral de l'Ajuntament d'Esterri de Cardós

Categoria: Auxiliar Administratiu

Contracte: A temps parcial 12 hores/setmana

Requisits del perfil: veure anunci adjunt

Contacte: Currículum Vitae a l'Ajuntament d'Esterri de Cardós o bé al Consell Comarcal del Pallars Sobirà