Feina

Publicació de l'edicte on consten les bases i convocatòria de l'oferta de 4 places de pràctiques remunerades per a les àrees de:

  • Medi Ambient
  • Arxiu Comarcal
  • Administració Comptable
  • Oficina de Turisme

Interessats presenteu sol·licitud al formulari web: http://joves.pallarssobira.cat/projectes/practiques/

Llista definitiva d'aspirants admeses i excloses aprovada per Decret de Presidència núm. 208/2017, del concurs de mèrits per a la selecció de quatre places de personal laboral temporal, dos educadors/es socials per al Servei d'Intervenció Socioeducativa itinerant (SISi), una treballadora social per a l'EBAS i un/a tècnic/a SIAD / agent igualtat / LGTBI i,creació de les borses de treball corresponents, publicada al BOP de Lleida, núm. 172, de 5 de setembre de 2017, l'ampliació del termini de la qual es va publicar al BOP Lleida núm. 189, de 29 de setembre de 2017.

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos aprovada per Decret de Presidència núm.

Llegir tot...

S'ha publicat a l'e-tauler d'edictes el resultat final del procés selectiu de Tècnic/a compartit de Joventut.

Més informació consulteu l'anunci a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=122151&idens=8102650006

S'ha publicat a l'e-tauler d'edictes el resultat final del procés selectiu de Tècnic/a compartit de Joventut.

Més informació consulteu l'anunci a: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=122151&idens=8102650006

Es fa públic que el President d'aquesta Corporació ha emès un Decret de presidència amb núm. 142/2017 de data 27 de juliol de 2017 en el qual es declara aprovada la relació de candidats admesos, conforme han assolit la puntuació mínima de 2 punts en la fase de valoració de currículums prevista a les bases, i la relació d'exclosos, per no haver assolit la puntuació mínima de 2 punts en la fase de valoració de currículums prevista a les bases.

Llegir tot...

Es fa públic que el President d'aquesta Corporació ha emès un Decret de presidència amb núm. 134/2017 de data 20 de juliol de 2017 en el qual es declara aprovada la relació de candidats admesos i exclosos del procés selectiu "Tècnic Compartit de Joventut", es designa i convoca el tribunal qualificador, s'ordena iniciar el tràmit de valoració de currículums, es fixa la data de les proves d'entrevistes personals per als candidats que superin almenys 2 punts en la fase de valoració de currículums.

L’objecte de la convocatòria és la contractació temporal, en règim laboral, d’un lloc de treball de tècnic/a de joventut compartit, mitjançant concurs de mèrits. Consulteu la convocatòria completa i les bases al BOP nº 113 de 13 de juny de 2017.

Llegir tot...

6 mesos de pràctiques remunerades a iniciar el 15/11/2016 al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Jornada completa – sou d’11.000 euros/bruts en total per a cada jove.  

Requisits:

Llegir tot...